Dato: 23. august 1850
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: Edvard Collin

[ikke færdigtransskriberet

Christinelund

Fredag Morgen 23 Aug 50

Min gode Eduard

efter hvad jeg erfarer af min ___________ Korrespondance, er det Din Hensigt, for at hente mig, at tage hertil paa Mandag (med V___p æl) og reise tilbage Dagen derpaa. Men saadan en____tour kan umuelig være til nogen Fornøielse for Dig, og da Hentningen nu aldeles ikke er nødvendig fordi Augusta og jeg følges ad, saa bør jeg ihvormeget jeg end havde ønsket at træffe sammen med dig her, og i hvor gierne Vært og Værtinde saae Dig og Jette i deres hyggelige Hiem, dog fraraade Dig at giøre en saa kort, saa lidet for- nøielig og saa bekostelig Reise. Havde Du dog kunnet forblive her et Par Dage. Hils / din søde velsignede Jette mange tusinde Gange!

I Gaar, Jonnas Fødselsdag, var stort Selskab paa Nysø. Baronessen er overordentlig forekommende mod Jonna ved alle Leiligheder, af nyttige og behagelige Ting til Geburtstag kom i Gaar et Par ____ saasom, nok en Hiørne______ til Havestuen, Bænke til Verandaen, Trappestiger & c. Ved _____ Slutning kom en meget smuk Sang fra An_____ til Jonna. Jeg sender en Afskrift deraf til Louise, saa kunne i Landfolk have godt af den. Hils Jonas,Louise og M____, de søde Smaasiele. Hils Theodor, item Andersen, som dog vel er kommen. Efter den forkeerte __________hen mod Posten, at man maa afsende/ Brevene, førend man kan faae dem, den sidstkommende Post muligen medbringes, kan jeg ikke svare paa hvad I maaske have spurgt om.

lever vel, lever vel!

Fader /

[udskrift:]

Hr. Justitsraad Collin, Ridder af Dbr.

Departements Directeur under Finantsministeriet.

fr. Kiøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 461, billed 7204-07)