Dato: Marts 1866
Fra: Lorenz Frölich   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

Marts 1866 Paris

Høistærede

Jeg skulde før have tilskrevet Dem, om jeg ej havde været saa stærkt optaget. Overenskomsten er saaledes afstukket os imellem for Illlustrationen af Andersens Fortællinger, - da Deres Brev bekræfter mit Forslag. -

Før end om et Par Maaneder kan jeg ej naae at tage fat paa Deres Arbeide, men derpaa kommer Dem vel ej saa meget an. Udgiver De Værket hefteviis og ved Subscription? jeg skulde gjerne vide disse Forhold nøje, thi dette Aar har jeg paataget mig meget Arbeide, hvorimod De har første Prioritet i min Tid næste Vinter. I alle Fald / vil jeg dog saa snart muligt illustrere en Fortælling, for at vi kunne see Udfaldet deraf. - Den gamle Orden af Fortællingerne følges vel. -

H.C. Andersen har jeg intet seet til, ej heller har jeg hørt omtale, at han er kommet hertil, men jeg har ej heller været meget omkring paa lang Tid.

En Berigtigelse maa jeg gjøre; de Billede, De seer af mig i Hetzels Magasin, ere Træsnit, tegnede for 2 Aar siden, og graveret siden et Aar; han har sinProvision forud.

Ved Leilighed svarer De nok nogle Ord paa dette Brev, og saasnart jeg kan tager jeg fat paa et æventyr, - hvad jeg har at sende / gaaer gjennem Vre Renonard.

Ærbødigst

Lorenz Frølich

/ [Udskrift:] Herr Reitzel Boghandleren Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 462, billed 7208-11)