Dato: 24. november 1876
Fra: Vilhelm Hauch   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

[fortrykt brevpapir: Det kongelige Theater. Kjøbenhavn d]

24 Novbr 1876.

Det er kun for "Da Spanierne var her" at der kan tilkomme Etatsraad H. C. Andersen, eller rettere: hans Universalarving, Slutningshonorar (200 Kroner) dog dette er ikke rimeligt, da hele Indtægten udenfor abb. ved den 5te og 6te Forestilling var rapt. 252 Rd 8 Sk og 201 Rd 8 Sk, og Regulativet foreskriver, at der intet Slutningshonorar maa betales, naar Indtægten af Gulvet ved 2 paa hinanden følgende Forestillinger har været mindre end 250 Rd. - Af Indt. ved den 5te Forest. falder vel nemlig mindst de 3 Rd 8 Skt. paa Etagerne, hvilket i Øjeblikket ikke kan sees, da Regnskaber for de paagj. Aar bero i Msts [Ministeriets] / Revisionskontor.

Da der imidlertid i disse Dage føres Korrespondance med Mst [Ministeriet] om Udbetalingen af forfaldne Slutningshonorarer beder jeg Hr. Etatsraaden om at vente en Ugestid eller to paa Deres Spørgsmaals Besvarelse, da den nævnte Korrespondance i løbet af den Tid formentlig vil blive afsluttet.

Jeg skal da tillade mig at meddele Dem et endeligt Svar.

Jeg skal ikke forsømme at gjøre opmærksom paa Hr. Etatsrds. Forlangende og skal snarest

Ærbødigst

Højvlb. Hr. Etsrd. Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 458, billed 7199-7200)