Dato: 22. november 1876
Fra: Edvard Collin   Til: Vilhelm Hauch
Sprog: dansk.

Fra Etatsraad Collin.

Jeg glemte igaar at spørge Dem om Følgende. Det er mig forebragt, at der tilkom H. C. Andersen fra Theatret en Sum - jeg troer det kaldes Slutningshonorar. - Dersom dette Honorar tilkom ham i levende Live, kan der unseet om Opgjørelsen først har fundet Sted efter hans Død - vel ikke være Tvivl om, at det, ligesom enhver anden udestaaende Fordring, tilkommer mig som hans Universal- Arving. Vil De med et Par Ord underrette mig om Sagens Sammenhæng. Jeg skal naturligviis, naar det fordres, ved at fremlægge Andersens Testamente, legitimere mig, som den rette Eier.

Ærbødigst

d 22 Novbr 1876

E. Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 458 , billed 7198)