Dato: 29. august 1829
Fra: Vedel Simonsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Elvedgaard pr Odense d 29 aug 1829

Høistæred!

Strax efter at Deres Velædelhed havde glædet mig med Deres Besøg tog jeg fat paa det Arbeid at samle Dem et og andet Biedrag til en Charakteristik af Christian d 2dens Tidsalder; jeg fuldførte det ogsaa Tid efter anden, men det blev saa vidtløftigt at ieg virkelig ikke har kunnet faae Tid til at reenskrive det; og da ieg nu ikke kan være bekient at opholde det længere, maa Deres Velædelhed tage til Takke med Concepten: skulde der være et eller andet Ord der, som De ikke kan læse, da kan Etats Raad Werlauff paa Kongens Bibliothek, som kiender min Haand nøie, fortolke Dem mine Kragetæer. Engang ved Leilighed (men det haster ingenlunde) udbeder ieg mig disse Papirer igjen tilbage.

For resten glæder det mig at have giort Deres personlige Bekiendtskab, da ieg i Dem haaber at see vor gienfødte Baggesen; og som enhver Editio secunda (ogsaa hvad den store Forlæggers Værker er angaaende.) tillige er en editio emendatior & auctior, saaledes forudseer ieg i Aanden, at De ogsaa vil undgaae B.s Mangler og overgaae hans Fuldkommenheder. Deres Hengivne

Vedel Simonsen

Velædle

hr Stud. Philos. Andersen i Kiøbenhavn

[Editio secunda = andenudgave]
[Editio emendatior = forbedret udgave]
[- auctior = forfatterens udgave]

Tekst fra: Solveig Brunholm