Dato: 7. maj 1849
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Dampskibet Ægir i Flensborgfiorden d 7 Mai [l849]

Kjære Ven!

Tak min hjertens Ven! for Dine venlige, for Dine kiærlige Linier og tak for det nydelige lille Digt, Du ogsaa med Dine egne Hænder havde afskrevet til mig, tredie Vers fandt jeg især deiligt. - Jeg har jo ført et meget omflakkende Liv, og ikke været rolig en Dag ad Gangen næsten; men nu er jeg kommet herned for at blokere et Par Dage, og i den Tid har jeg kun altfor megen Ro. Noget at giøre ved Blokaden er der neppe, da ingen vover, saanær ved Sønderborg paa at bryde, saa man ligger kun som Bussemand. - Et deiligt Veir havde vi 4 á 6 Dage, men det er igien afløst af den fortvivlede østenstorm, imidlertid grønnes Skoven i min Kahyt,jeg har tre Grene af forskiællig Udspring, og sat dem i Vand nede hos mig, og nu harjeg daglig frisk Grønt i mange Dage; det morer mig at see paa Livet i de grønne Blade. Jeg seer der er givet et Stykke af Dig i Casino, men efter Titelen kan det jo ikke være det jeg har hørt Begyndelsen af en Gang hos Kochs. - Undskyld dette Papirs Lidenhed, men det skal puttes ned i en Convolut til Jette. - Nu faae vi jo snart Fred, ikke sandt; det erjo det herligste Virvar i Tydskland, og det bliver nok vor bedste Understøttelse. - Nu Farvel, min kiære gode broderlige Ven, skriver Du et Par Linier, veed Du, at der er Ingen det fornøier meer end Din

altid trofaste og hengivne

Chr. Wulff

[Udskrift:]

Digteren H. C. ANdersen

Ridder af Dannebroge, Nordstiernen etc. etc.

Kiøbenhavn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost