Dato: 1. december 1837
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

St. Jan 1ste December [1833 skrevet med anden hånd, senere overstreget]

Kiære Ven og Broder!

Jeg har faaet to Breve fra dig siden jeg skrev sidst til dig, og dem skal Du have ret inderlig Tak for baade for det første, som Jeg fik over Altona og for det andet som jeg fik directe fra Kiøbenhavn, men meest for det første. Jeg har erfaret af de 2 Breve at man aldrig skal skrive uden naar man føler sig oplagt og aldrig skrive udenom Gienstande som interesser[er] Een selv; thi det første Brev, som du skrev frivilligt og næsten alene om dig selv er saa langt interessantere end det Andet, Du skrev efter Opfordring af Fader, og som omhandlede andre udvortes Æmner; - jeg vil maaskee troe det ligger deri at den Førstes Gienstand især har Interesse for mig, og naar du blot vil omtale den Person vil dine Breve altid blive Mønstre paa Breve comme il faut. Jeg gratulerer dig til din Roman, som jeg formoder du nu er kommet lykkelig ned med, og glæder mig dygtig til at læse den; du veed hvormeget Begyndelsen interesserede mig. Kun en Spillemand er jo visselig en meget skiøn Titel men Graat i Graat havde jeg alerede vænt mig til. Graat I Graat havde allerede sat sig fast i Sadlen i mit Hierte. Jeg har læst en Lovtale over den lille Havfrue, og en anden af Eventyrerne [sic], jeg troer det var Tommelise, i et af Bladene. -- Jeg gad egentlig vide hvad Jørgen synes om den lille Havfrue, mon han forstaaer den. Herude er Papirene gyselig flaue, for at tale i et Sprog som er giængse; Jeg har endogsaa seet nogle Papirer hiemme fra, som jeg finder meget flaue; nemlig Ingemanns Holger Danske; det er mig umuligt at finde noget rart ved det: hvad synes man om det hiemme. - Hvorledes gaaer [det] med Asociationerne hiemme: Musik-Kunst-Læse og Spise-Foreningen Athenæum, Asylerne og Thorvaldsens Musæum. Jeg kan ikke nægte jeg har meest Interesse for det første og Sidste; og jeg er desværre bange for at ingen af dem har den Fremgang som de burde have. - Det er nok ogsaa flaut med Thorvaldsens Musæum, og Musik-Foreningen holder ikke sine Lodtrækninger paa den bestemte Tid; og er det ikke tungt man skal vente Alting af Tiden hiemme hos os; at ikke Øieblikket formaaer at giøre det Mindste som andre Steder. Jeg haaber Du er en troe Broder og trøstende Ven for Jette i Vinter. Du kan forkorte hende mange lange Timer. Gid blot hendes Helbred maae være godt. Du feiler nu aldrig noget, naar blot du faaer Lov til at tage for et Par Rigsdaler Mixtur om Dagen. Herregud! Hvad siger du om Kellermanns Død; var det ikke tungt? eller var du maaskee af hans Fiender? Thi dem havde han jo mange af, som alle udmærkede Mennesker. -

Fye for Satan, hvor den gode Conferentsraad er medtaget i Kiøbenhavnsposten i Anledning af den printslauske Sag. Det er en haard Nød at knække. At Etatsraaden ogsaa er det, er der da Ingen som bryder sig om. -

Dette er et lille kiedsommeligt Brev, men næste Gang haaber jeg det skal blive bedre. Men derfor maae du ikke lade være at skrive igien. Du veed min Mening er god, og fuldkommen Sandhed naar jeg underskriver mig Din venlige Broder og

broderlige Ven

- Chr. Wulff.

[Udskrift:]

/S:T:/

Hr. H.C. Andersen. Kiøbenhavn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost