Dato: 8. november 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Bøgh
Sprog: dansk.

Tanger i Marokko den 8 Nov: 1862

Kjære Ven!

Tak for Deres Skrivelse, den var saa rig, den var saa velkommen! her kommer nu Brev igjen, lidt seent, men det er gaaet en lang Vei, det kommer, som De seer, fra en anden Verdens Deel; Jonas Collin og jeg ere her allerede en Ugestid og boe hos den engelske Minister Residens Sir John Drummond Hay, vi ere nu inde i Byen, men have tilbragte flere smukke Dage ude paa hans Lyststed, der ligger i en vild romantisk Natur ud til Atlanterhavet. Vifte-Palmer, Laurbær, Cacter med Stamme som trykke Træer groe i dette Vildnis; Vildsviin og Hyæner mangle ikke, og saa er her en Vrimmel af Ravne, hvorfor ogsaa Stedet er døbt Ravensrock. Sir Hay fortalte mig en ægte maurisk Historie om Ravnene, den skal jeg, ved Leilighed gjenfortælle. Igaar var her Marked her i Tanger, nogle og 40 Kameler laae i Sandet uden for Byen; her var en Vrimmel, halvnøgne Mænd og skrækkeligt i Sækketøi indsvøbte Qvinder; jeg stavrede omkring mellem de, saae den brogede Leir, hvor de brasede Fisk, slagtede Kaniner og kogte underlige Retter. De mauriske Jøder, meest barhovede, løb i brogede Kaftaner mellem dem, nøgne brune Unger skreeg og brølede, sorte Slaver slæbte Varer frem, det var et eget Skue. I Dag er Jonas alene ude ad Veien til Tetuan, jeg har aleene vandret omkring uden for Murene, en maurisk Jøde vilde endelig have mig tind at see hans Huus, jeg fulgte ham, han viiste mig sin unge Kone og en Lille nysselig Unge, saa nøgen som vor Herre havde skabt ham. En mægtig Palme hældede sig over Huset, fra Taget kunde man øine Atlasbjergne. I Sir Hays Huus ere hele Tyendet i orientalsk Dragt, de tale arabisk, dog kan Een lidt Spansk en Anden taler ganske godt Engelsk. - Fru Hay er Dansk, hun er en Frøken Carstensen, den ældste af de halvvoxne Døttre er født i Kjøbenhavn, den yngere Alice er født i Africa. Hr. Drumond Hay har skrevet en bekjendt Bog, "Western Barbary, its wild tribes and savage animal." Han er en høit begavet Mand, dertil saa livlig saa hjertelig, han og hans Kone ere to velsignede sjældne Mennesker og jeg har hos dem saa ganske Følelsen af at jeg er en velkommen Gjæst. Hils Hr Pastor Blædel og Frue, Hils Hr og Fru Jerichau, bring Hilsen til hver som venlig erindrer mig

Glæd mig i Madrid med Brev, adressert der til den danske Minister.

Seer De Scharff og Eckard da hils!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

I Eftermiddag skal jeg besøge Paschaen af Tanger, det vil vist blive ganske interessant, han veed at Collin og jeg komme med mInister, alle Damerne ere flyttet til en anden Fløi af Slottet, dem faae vi ikke at see, kun den mandlige Befolkning.

[Udskrift: Til Hr Frederik Bøgh

boer hos Hr Pastor Blædel, Sognepræst til Garnisonskirken. Garnisonsplads.

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (Skjerk, Hyllested)