Dato: 3. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Bøgh
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjæskjør den 3 Juli 1862.

De er altid saa opmærksom og god mod mig! det har De ogsaa viist ved at glæde mig med Brev og vedlagte Billede; jeg finder at dette er smukt stillet, Børnene nydelige, især den lille Pige paa Skammelen, min egen Person synes jeg mindst om. Fru Jerichau var saa venlig at love mig et Exemplar, jeg ønsker endogsaa at erholde to af hende, for at forære disse bort, det ene hjemme, det andet i Udlandet, kan De, senest naar hun kommer Hjem, skaffe mig to? Vi sees maaske naar jeg, rimeligviis den 16 Juli, kommer til Kjøbenhavn og bliver der til den 20de, i alle Tilfælde skal De erholde Brev fra mig paa Reisen og jeg glæder mig da til, engang imellem, medens jeg er ude, at høre fra Dem og Hjemmet. Jeg har, paa otte Dage nær, da jeg var paa Holsteinborg, tilbragt Dagene her paa Basnæs, hvor jeg har deilig Ro og derved seet mig istand tilat skrive en Mængde Breve der maatte skrives, dernæst har Hartmann leveret en Del nye Sang Nummere som skulle lægges ind i den omarbeidede Text til Operaen Ravnen, ja en heel ny Charakteer "Kløerspaerrude" har jeg givet ham; desuden har jeg læst Corectur og leveret en Deel Bemærkning[er], et halvt trykt Ark, til den nye Udgave af Eventyr og Historier, og endelig skrevet et nyt Eventyr: ["]Sommergjæk", der er bestemt for Lose og Delbancos Folkekalender.

I de sidste otte Dage har jeg været plaget med et daarligt Øie, jeg fik Træk i det, sad en heel Dag i en mørk Stue og havde varme Omslag, siden spansk Flue og er endnu ikke rask, det pirrer mig lidt i Øiet medens jeg skriver dette, men Brev maa De have, og skulde tidligere have faaet det, dersom mit Øie ikke havde lidt. Paa Søndag, om Gud vil, reiser jeg til Lerkenborg næste søndag vilde jeg være i Roeskilde og da Onsdag ellers Torsdag indtræffe i Kjøbenhavn, ordne mine Sager og da snarest med Jonas Collin flyve ned til Schweiz. Gid at nu Veiret der maa være bedre end vi have det her; jeg kan neppe komme i haven uden at Regnen strømmer ned, Vinden suser og jeg seer sjældent roligt Vande ud for mig, Søen vælter, især i Dag, tunge skumhvide Bølger; Maager og Terne[r] jage omkring, det Hele har Efteraars Udseende. Vil De hilse hos Pastor Blædels og seer De nogle af mine unge Venner da bring ogsaa min Hilsen; her har De en heel Bouquet af Hilsener, som jeg beder Dem at uddele!

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Til Hr. Frederik Bøgh!

[udskr:] Til Hr. Stud:jur. Frederik Bøgh.

Adresse: Hr Pastor N.G. Blædel, Sognepræst til Garnisonskriken, Ridder af Danebrogen (Garnisonspladsen) i Kjøbenhavn.

(fra H.C.Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (Skjerk, Hyllested)