Dato: 28. april 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn 28 April 1849.

Høitærede, kjære Ven!

Overbringeren hr Dr Leo, Redacteur til "nordischer Telegraph" har et Anbefalings Brev til Dem fra Fredrika Bremer, mit lille Epistel følge med som Haandtryk og Hilsen, selv haaber jeg, om Gud vil, personlig at være hos Dem om en sex Uger, dog dette beroer paa hvorledes det til den Tid seer ud her hjemme. "Nordischer Telegraph" giver, som De veed, en sand og smuk Fremstilling af Livet i Norden, for selv at see dette og slutte nogle interessante og gavnlige Bekjendtskaber bereiser Hr Leo vore Lande, han synes en høiest elskværdig, vakker Mand og jeg tillader mig ogsaa at anbefale ham paa det venligste. Fra Øehlenslager mange Hilsener, han har nu faaet sin ældste, gifte Søn til Byen, som boesiddende, selv er han, Gudskee lov rask; Hauch havde igaar en ny Eventyr-Comedie: "Søstrene paa Kinnekulla", paa Scenen; det er et interessant Arbeide, et særdeles smukt Eventyr, der har sine stærkeste Straaler gjennem Forstanden. Frøken Bremer synes af finde sig vel hos os og bliver nok til Skoven er grøn, rimeligviis besøger hun Ingemanns i Sorø og bliver der nogen Tid, det rolige Skov-Liv der, haaber jeg giver hende Leilighed til at faae paa Papiret de nye danske Indtryk; i Haab om snart at see Dem Ansigt til Ansigt, modtage De min hjerteligste Hilsen.

Deres tro hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm