Dato: 21. maj 1841
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: svensk.

[...]

Mycket tacksam vore jag för en underrättelse om, hvar ett bref med säkerhet kan träffa den danska författaren H: C. Andersen, under loppet af sommaren. Jag har hört att Herr Magister Cronholm brefvexlar med Andersen, och Ni vet då förmodeligen hvar han under sin resa hamnar. Visa mig den godheten att upplysa mig härom! Med hjertlig ledsnad har jag hört att det gått honom emot i Danmark med hans sednaste tragedi; ty jag vet hur detta m¨ste verka på hans ädla, men alltför känsliga själ. Må han lemna theaterns bräder och kulisser,och återvända till sina fria fällt, sit herrliga naturlif och han skal glädja och glädjas åter!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost