Dato: 11. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Françiska (Fanny) Blome
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 April 1847

Deres Naade

har paa det behageligste overrasket mig med det smukke, hjertelige Brev; det kom som et Foraars Solskin man ikke drømmer om! imellem Roms kjære Erindringer staaer ogsaa for mig de milde Ansigter jeg saae i via Fratina; tak for Deres Venlighed mod mig, og dernæst min varmest følte Tak for den Interesse Deres Naade synes at have for mine "Eventyr", fra Engeland har jeg om disse de meest glædelige Efterretninger, der staaer virkelig en Lykkestjerne over min Digtning. At Eventyrene ville seile over Canalen til Frankerige, troer jeg ikke er umueligt, nu viser Deres Naade mig en anden Vei de skulle tage, nemlig over Rhinen.

Det vil naturligviis glæde mig særdeles at see min Digtnings Børn klædt paa for det franske Folk men jeg veed sandelig intet Huus i Paris, nemlig Forlæggers Huus, hvor de kunne blive anbragte. Med ingen Oversættelse af mine Skrifter, hverken i Engeland, Holland & har jeg selv havdt noget at gjøre; de ere, som andre fattige Smaa gaaet fra Faderen ud i den vide Verden og har fundet deres Tilhold. Jeg har overtænkt Sagen og det eneste jeg veed, og som jeg beder Deres Naade at sige den af Deres Venner, som har oversat Eventyrene, er et Forslag, hvis Udfald jeg slet ikke kan svare for, men naar han selv intet bedre veed, altid er en Udvei.

Vil man sende mig det franske Manuscript, eller i det mindste et udvalg af Eventyrene, en 6 a 8 Stykker, jeg skal da lade dette Manuscript besørge til den franske Digter Alfred de Vigny; han viiste mig under mit sidste Ophold i Paris, megen Velvillie og kjendte den Gang endnu slet intet af mig. hans Kone er engelsk og hun og de Vigny læse meget hvad der udkommer i hendes Sprog, jeg tør næsten troe at de nu kjende mig gjennem een eller anden engelsk Oversættelse. Til Alfred de Vigny vilde jeg da med Oversættelse-Manuskriptet sende et Brev og sige at her var en fransk Gjengivelse af mine Eventyr, om han vilde læse den og dersom han fandt Oversættelsen god og Eventyrene værd at træde frem i Frankerige, om han da vilde være deres Beskytter, maaskee indføre dem og skaffe en Udgiver:Forlægger.

See dette er det eneste jeg veed at svare paa det mig ellers saa kjære Forslag. -

Her i Danmark er i disse Dage en ny Samling Eventyr udkommet, hvilke dog ville findes i den hos Lorck i Leipzig udgivne "Samlede" Udgave af mine "Skrifter", denne begynder med "Das Märchen meines Lebens", i to Bind, som jeg anbefaler Deres Naade, eftersom en lille Skizze af den sidte Reise i Italien ogsaa findes der.

Der er mig ikke ganske let at skrive Tydsk, derfor er Brevet her blevet dansk, men jeg veeed at Deres Naade forstaaer det og saa udtrykker jeg mig tydeligere, end det ellers havde blevet Tilfælde.

Om 4 a 5 Uger reiser jeg rimeligviis til London.

Deres Naades taknemlige hengivne

H.C. Andersen

[stempel på originalen: Pr.St. Bibliothek Berlin]

Tekst fra: Solveig Brunholm