Dato: 14. juli 1850
Fra: Aug. Blanche   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Min fortræfflige vän!

För längesedan hade jag skrevet till dig och framfört mitt hjertas innerligaste erkänsla för den vänliga skrifvelse du sände mig jemte de 2de af dig författade teaterpjeser; men jag har länge påtänkt att resa till Köpenhamn, för att återse gamla vänner och då jag i första summet naturligvis ämnat besöka dig och njuta några stunder i ditt angenema lärorika sälskap. Som nu resan istället bär till Berlin, så borde det vara osäkert huruvida jag dette år får glädja mig vid åsynen af det varken Köpenhamn och af dess nuvarande störste lyriker.

Dina 2de teaterstycken äro värdiga din frejdade penna och jag har också ärnat at för nästkommande termin bearbeta dem för svenska scenen och der, jag är öfvertygad derom, de skola göra mycken lycka. Föder ditt geni några nya briljanterade elder, så kasta dem histöfver till Stockholm, och jag skall genast skynda att med dem upplysa den svenska scenen.

Den som framdimmar denna skrifvelse är en af mina bästa vänner och derjemte en af dina tallösa beundrare. Han heter Brudin, är en af våra förnämste bokhandlare och förlägare. Han är en mand af ägte Nordisk redbarhet och påletlighet. Han har bedt mig rekommendra dig hos honom och jag gör det också af hela mitt hjerta; viss om at du, när du lärt känna mannen, skall värdera honom likkamycket som jag.

Från Mellin och Carlén med fru helsar jag dig på det hjerligaste. Fru Carlén förvarar de små klippte figurerne, du qvarlemnat, som reliker. Carlén har köpt det hus, hvarnet du bodde när du sist var i Stockholm. Det är det förste författarepar i Sverige som köpt fast egendom för hvad de förtjenat på sina arbeten.

Tusende helsningar till dig och om dina vänner och beundrare visste att jag nu skriver till dig, så skullde du säkert få millioner af samma slag.

Din trofaste vän

August Blanche

Stockholm d 14 Juli 1850

Tekst fra: Solveig Brunholm