Dato: 17. december 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Lars Hierta
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn den 17 December 1842.

Høistærede!

Digteren H.P. Holst, hvis Navn og Virksomhed De kjender, har fra Nytaar 1843 overtaget udgivelsen af "Figaro", der vil udkomme under Tittel: "Portefuillen" for at gjøre Bladet saa interessant som mueligt, har han sat sig i Forbindelse med forskjellige Mænd andre Stæder og erholder saaledes endeel Correspondent-Artikler; i Stockholm kjender han derimod ingen og har derfor henvendt sig til mig om jeg ikke vilde forsøge at skaffe ham i Forbindelse med en Mand, der som eengang hver Maaned vilde skrive ham til om hvad Nyt der var i den litteraire Verden, og hvad Mærkeligt der frembød sig i Kunst og Theater-Verdenen i Stockholm; jeg veed Ingen bedre at henvende mig til end Dem, kjære Hr hjerta, om De kjender en saadan Mand og da vil sige ham Hr Holsts Ønske. Betalningen bliver een dansk Riksbankdaler for Spalten; altsaa to Riksbankdaler for Siden, som den findes i Bladet Figaro. Brevene adresseres til Hr H.P. Holst og afleveres hos Boghandler Reitzel. Holst ønskede saa snart som mueligt at faae den første Artikkel, indeholdende det Videværdigste af Litteratur og Kunst i Aaret 1842, saaledes at den kunde komme i eet af de første Nummere for 1843. Findes i noget svensk Blad allerede en saadan Artikkel, da behøves ingen ny at skrives, men derimod hiint Blad at tilsendes. Lad mig endelig høre Svar herpaa, da Holst er meget længselsfuld. -

Det Nyeste her hjemme ved Julen, er et Bind meget smukke lyriske Digte af Christ. Winther; "Ude og hjemme, en slags Reiseerindringer af H.P. Holst og danske Folkesagn samlet paa nye af Thiele. Molbech har udgivet et Bind Børne-Eventyr, men de bestaae af Oversættelser fra Grim, og et Par danske. - Øehlenschlager har fuldendt et nyt Lystspil, han har læst det for mig og jeg finder det saare interessant, det kaldes: Garik og handler om denne berømte, engelske Skuespiller.

Jeg selv er rykket temmelig frem i mit store Digt "Ahasverus" og det vil rimeligviis i September næste Aar være fuldendt; i tydske Aviser har man sagt at jeg overvældet af Stoffets Mængde havde aldeles opgivet det Hele, men det er, som De vil faae at see ikke Tilfældet. - Orla Lehmann veed De er i Paris, jeg hører at det slet ikke vil blive bedre med hans Been[;] i Januar reiser jeg samme Sted hen men er igjen ved Sommertid i Danmark.

Bring Deres aandrige Frue min ærbødige, venlige Hilsen! hun husker mig vel. I Aftonbladet har jeg sat nogle særdeles vel oversatte Stykker af min "Bazar", hils Oversætteren fra mig. Kammerherre Beskow skrev mig til at den hele Bog kom ud paa svensk. Mange Hilsener fra Bournonville, hans store nye Ballet skal opføres den 29 December 1842. Lev nu ret vel! Deres meget hengivne

H.C. Andersen

/ [udskrift:]

Velbyrdige Hr. Hjerta; Aftonbladets Udgifver

i Stockholm

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm