Dato: 23. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]Basnæs ved Skjælskør den 23 December 1865

Kjære fortræffelige Ven!

Det er allerede over tre uger siden at jeg ved min Boghandler sendte Dig mine seneste Eventyr og Historier, jeg vedlagde et Exemplar for Hans Majestät Kongen; jeg stolede paa dit Venskab og er forvisset om at Du har overrakt Kongen det, ogsaa til Fröken Bremer fulgte et Exemplar. Bring mig i naadig Erindring hos Kongen og den kongelige Familie og lad mig vide, om Du veed, hvorledes Hans Majestät har syntes om det lille Digt jeg skrev foran i "Mit Livs Eventyr", det jeg overrakte ham da jeg reiste; Du og din Frue syntes saa vel om det lille Vers. Mon Kongen har læst det?

Mit Ophold i Sverrig bragte mig megen Glæde! inderlig tak for den Deel Du og Din ædle Hustru bidrog der til. Paa Hjemreisen var jeg en Dags Tid i Lund hvor jeg ikke har været i fem og tyve Aar; og Aarsagen til at jeg saa længe ikke kom der, var det store Indtryk jeg bar fra hiint tidligere Besøg, da fik jeg en Hyldest af Studenterne, jeg hædredes som jeg den Gang ikke kjendte til, og saa var jeg forlegen ved at komme der saasnart igjen! denne Gang var her endnu mere festligt og den nye Slægt næsten overgik den ældre; særligt røte mig at de atter sang for mig den samme Melodi, jeg ved Aftenens Serenade, fem og tyve Aar forud, første Gang hørte; og da de nu seent paa Aftenen med Sang ledsagede mig hjem og vi sagde hinanden Lev vel, klang atter op til mig samme Melodi, jeg maatte græde der ved, jeg blev saa forunderlig blød og fuld af Tak til Gud der saa kjærlig og naadig fulgte mig. Efter min Hjemkomst har jeg af vor Konge og Dronning været indbudt til Fredensborg jeg blev der fra den ene Formiddag til seent paa den anden, og fornam saa megen kongelig Naade og Hjertelighed hos hele den kongelige Familie. Min Reise til Portugal har jeg endnu ikke opgivet for i Vinter, derfor har jeg nu i hele sex Uger boet i et Hotel og er for en 14 Dage siden taget herud paa Landet hvor jeg før Nytaar venter Brev fra Lissabon og er Sundheds Efterretningerne gode, da forlader jeg Hjemmet den 12 Januar.

Jeg begyndte min tidlige Jule-Udflugt med et Besøg i Sorø hos Ingemanns Enke; hun er endnu saa sjælefrisk men med Hørelsen gaaer det daarligt og Synet tager ogsaa af. her fra tog jeg til mine kjære Venner, Grev Holsteins paa Holsteinborg hvor jeg ret føler mig velkommen og velseet; den yngste af Børnene er min Gudsön. Veiret var endnu deiligt, hver Dag kunde jeg i Haven plukke Roser og Violer; Gangene inden Døre ere opvarmede, Slottets Sale hyggelige og med mange Billeder. Min Dagligstue fører ind til Slots-Capellet, Orgelet lyder ind til mig. Nu er jeg taget over til Basnæs, den gamle Gaard jeg har antydet i mit sidste Eventyr: "Lygtemændene ere i Byen", her bliver jeg Nytaar over og vil blive særdeles glad om jeg her fik et Brev fra Dig og hørte lidt om Dig og din elskværdige Frue; hils hende og hendes Søster. Adresseer Brevet til mig ti: "til Etatsraad E. Collin, Dronningens Tvergade No 19 Kjøbenhavn", saa sendes det mig strax hvor jeg er. Tak for det gamle Aar, gid at et godt nyt rulle op for os Alle!

Din trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Skjerk kopi)