Dato: 11. september 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift]

Kjøbenhavn den ellevte Sept 1865

Kjære, fortræffelige Ven!

Det er ret længe siden jeg skrev Dig til, men i min Tanke har Du lige varmt og levende været, ligesom jeg ogsaa haaber at mine seneste Arbeider, gjennem Boghandelen, er naaet til Dig, jeg har i det mindste i hvert Exemplar skrevet foran Dit navn og overdraget at Bogen gik til Stockholm. Siden jeg sendte min Reise: "I Spanien", er sendt det lille Lystspil: Han er ikke født og efter længer Hvile, Krigen betog mig saa aldeles at jeg intet digterisk kunde levere, kom nu, kort efter Nytaar, Lystspillet, ["]Da Spanierne var her," der har mange Venner for sig. Bjørnstjerne Bjørnson er særlig opfyldt af det og vil i Vinter bringe det pa Scenen i Christiania, hvor han lover mig megen Glæde af det; maaskee kan det ogsaa groe i Stockholm.

Denne Sommer har jeg flakket om hos kjære Venner der gjerne see mig og hos hvem paa store Eiendomme, jeg ret har følt mig vel; flere Uger ere tilbragte paa det smukke Frijsenborg hos Grev Friis, nogen Tid hos Grev Moltke-Hvitfeld paa Glorup og saaledes rundt om. Men den første September skulde min egenlige Reise begynde. Vor danske Consul i Lissabon, Portugiseren O Neill der har tilbragt sin Barndom i Kjøbenhavn og er mig meget hengiven, har indbudt mig til sig, Vinteren skulde tilbringes i Lissabon, i denne Anledning har jeg i Kjøbenhavn sagt min Bolig op, pakket Alt sammen. Men nu kommer de idelige Efterretninger om Kolera, saavel i Spanien, som Marseille; jeg kan frygte at Sygdommen er i Lissabon naar jeg indtræffer der og derfor har jeg udsat Reisen til Januar, da vil jeg mere sikkert kunde vide hvorledes Sundheds-Tilstanden syd paa viser sig og er den tilfredsstillende, da tilbringer jeg, ikke Vinteren, men Foraaret i Portugal; først tænkte jeg paa, da jeg dog nu allerede har pakket sammen, at reise strax til Paris og blive der til Julen, men saa fik jeg en anden Idee, som jeg lover mig mere af, jeg vil reise en Maaneds Tid til Stockholm, hvor jeg nu ikke har været i 16 Aar og særligt glæder jeg mig til at see Dig, fortræffelige Ven, Dig og Din Hustru; jeg antager at I ere paa denne Tid i Stockholm, det bliver maaskee min sidste Reise der hen og Du lægger jo aldrig Veien over Kjøbenhavn; havde jeg som Øehlenschlæger Huus og Familie, havde et Hjem jeg kunde byde Dig i som Gjæst, da havde jeg forsøgt paa det, men nu har jeg det slet ikke som Øehlenschlæger, jeg reiser altsaa til Dig, haaber ogsaa at træffe flere kjære Venner, for Exempel Frederike Bremer. Forrige Sommer havde jeg den Lykke, under mit Ophold ved Badestedet udenfor Helsingør at gjøre Bekjendtskab med Prinds Oscar, han kom mig saa overordenligt hjerteligt imøde og har senere hædret mig med et paa Dansk skrevet Brev og sendt mig sine Skrifter; jeg vil være meget glad om jeg i Stockholm kunde atter udtale min Tak. Jeg bliver som sagt en Maaneds Tid i Stockholm og vil see at finde to smaa Værelser i Rudbergs Hotel, man har sagt mig at det er godt og ligger tæt ved det kongelige Theater. Sidst i denne Uge reiser jeg fra Kjøbenhavn, bliver den dags Tid i Jönköping, og er saaledes allerede førstkommende Mandag, om Gud forunder mig det, i Sverrigs Hovedstad. Hvormeget er dog skeet siden vi sidst mødtes der. Mit første Besøg, Aftenen efter at jeg indtruffet bliver naturligviis hos Dig! Gid at Du nu maa være i Staden medens jeg er der. Jeg lægger mit Portrætkort ved, meget har jeg vel ikke forandret mig!

Din trofast hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Kammerherre, Baron B. Beskow

Tekst fra: Solveig Brunholm