Dato: 30. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn 30 Januar 1860

Kjære bedste Ven!

Det er mig en heel Evighed siden jeg hørte et Ord fra Dig; jeg haabede i de sidste Sommere at vi dog skulde mødes i Udlandet, jeg traf enkelte af dine Landsmænd, som sagde mig at Du med din Hustru var ved eet eller andet Bad, men min Lykke vilde ikke at vi skulde træffes. Hver Sommer har jeg været borte, i Engeland, Frankerige, Schweitz og Tydskland, sidste Sommer derimod blev jeg i Hjemmet, saae det interessante Jylland, særligt Vestkysten heelt op til Skagens Spidse, med sin i Sandflugt begravne Kirke; det forunderlige Vildnis Klitterne danne, Vesterhavet i Storm og Stille, ligesom Heden med sit Fata morgana og sine tusinde Kjæmpegrave; jeg har i een af vore Folkekalenderne [!] givet en Skildring af Skagen og i det sidste Hefte af "nye Eventyr og Historier" nedlagt mangt et Indtryk af Natur og Mennesker derovre, i min Fortælling; "en Historie fra Klitterne". Jeg har det særdeles godt, nyder nu i fuldt Maal som Digter, den største Anerkjendelse, ja maaskee Overvurdering hjemme; det er saa ganske gaaet i Opfyldelse hvad H.C. Ørsted engang fortrøstende sagde mig, at jeg skulde ogsaa komme til at føle mig tilfreds og glad ved mine Landsmænds Erkjendelse. Det er navnlig de sidste fire Hefter af "nye Eventyr og Historier" der have faaet en Erkjendelse og Udbredelse der er mærkværdig! første Hefte udkom for halvandet Aar siden og blev udsolgt i 10 Dage, uagtet Oplaget dog var 2000 Exemplarer, af de følgende Hefter trykkedes strax 4000 Ex, og nu af det sidste 5000 hvilke allerede fra Juul ere udsolgte paa et Par Hundred nær; jeg har gjennem Boghandelen, hver Gang et Hefte er udkommet, sendt Dig et Exemplar, men jeg har aldrig hørt at det er kommet i dine Hænder, denne gang er nu en større Pakke afgaaet under din Adresse og har Du ved dette mit Brevs Modtagelse endnu ikke faaet samme, da tjen mig i at spørge Hr. Bonnier om den; i Pakken er til Dig 4de Hefte af de nye Eventyr og Historier, bag i Bogen er en Hovedtittel og Indholdet af alle 4re Hefter, Du vil da, dersom Tilfældet er, at Du ved Din Fraværelse eller anden Grund ikke har modtaget alle Hefter, kunde sige mig hvad og hvilket der mangler; gid dette maatte nu give Dig Anledning til at skrive mig til. Jeg har dernæst vedlagt eet med alle fire Hefter indbundet Exemplar, som jeg beder Dig i mit Navn at overrække Eders Ædle unge Konge. Jeg troer at han ynder mine Eventyr, det kommer mig for at han endogsaa sagde mig, som ganske Ung Mand, at han havde læst dem just paa en Reise til Norge, men da jeg ikke erindrede ganske klart om det var ham eller Prinds Gustav, turde jeg ikke notere det foran i Bogen, det jeg ellers saa gjerne havde gjort i et lille Digt, jeg skrev derfor kun et Par Ord, men vil blive meget glad ved at erfare at han naadigst har modtaget min Bog og erindrer mig endnu; tidt er han og hans høie nære Slægt og deres uendelige Naade og Godhed mod mig, da jeg var i Stockholm, levende i min Tanke.

Jeg bliver her i Danmark til hen i April og tænker da paa, om Gud vil at reise til Frankerige og Savoyen; Vinteren bliver jeg i Rom og er saaledes et heelt Aar fra Danmark. München agter jeg ogsaa at besøge, der, som rundtom i Tydskland har jeg mange Venner. Kongen af Bayern, Maximillian, er imellem de ædle Fyrster som vise mig stor Naade og Deeltagelse; ved Juletid hædrede han mig med et høist velsignet Brev, en egenhændig Skrivelse [Brev]og forundte mig den særdeles smukke høie Dekoration af Maximillian-Ordenen for Kunst og Videnskab [Brev], der kun forundes til et vist Antal af Mænd og nok ikke tidligere er givet til Udlændinger.

Jeg har saaledes udefra, som hjemme, stor Erkjendelse og Glæde, saa at jeg tidt troer at det hele Liv er en deilig Drøm, jeg føler mig just ved at løftes, hvor lillebitte jeg er, Guds Godhed mod mig gjør mig ydmyg glad! Hils din fortræffelige Hustru, ogsaa hendes Søster om hun erindrer mig endnu. Nævn mig for den ædle dybtprøvede Enkedronning, hun har vist smerteligt følt og lidt ved den elskelige Kong Oscar[s] Bortgang til Det Evige. Jeg har Indtrykket af et velsignet Huusliv der! Gud glæde og bevare Dig, alle Kjære og Ædle! Glem nu ikke ganske din trofaste Ven

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm