Dato: 8. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift]

Kjøbenhavn 8 Oct: 1855

Kjæreste Ven!

for nogle Dage siden kom jeg hjem her til Danmark efter et Sommer-Ophold i Syd-Tyskland og Schweitz; det var min Plan at blive den tilstundende Vinter i Rom, men Cholera der griber om sig i Italien, fik mig derfra og nu sidder jeg igjen i min hyggelige Stue i Nyhavn og lader Tankerne "flyve saa vide", de ere da ogsaa hos mine Kjære ved Mälaren, uagtet jeg ikke ret veed om Venner og Veninder alle findes der, jeg har en Forestilling om at Du og Din elskværdige Hustru er paa Reise og derfor sender jeg dette lille Epistel til Fredrika Bremer for at hun han sørge for det naaer Dig. Medens jeg var borte udkom: "Mit Livs Eventyr", jeg gav min Boghandler den Besked, at han fra mig, skulde besørge et Exemplar til Dig, dette vil jeg haabe er skeet og at Du og Din Hustru nu have læst disse Bekjendelser, der ogaaa vil vise Dig hvor inderligt I begge To ere i min Tanke, hvor varmt mit Hjerte hænger ved Sverrige og hvor høit jeg skatter det ædle Kongepar og det svenske Folk!

Glæd mig dog engang, og det ikke for seent, med et Brev igjen, jeg har saa længe ikke modtaget et saadant fra Dig.

Her i Kjøbenhavn have vi nu for Øieblikket 4 Theatre, tre danske og et tydsk; Hoftheatret, hvor Wiehe og Høedt ere optraadte er det meest besøgte, der rører sig ogsaa det mere friske Liv og det er unægtelig i Fremskriden og lover meget! - Jeg føler mig meget tilfreds i Hjemmet og det synes som om jeg nu havde tilkjæmpet mig al Ekjendelse her, jeg kan som Digter ikke forlange mere end jeg nu tilfulde erholder. -

Nævn mig for den ædle Konge og den herlige Dronning, og har min sidste Bog tiltalt Dig, og Du, som jeg troer, bevarer det samme kjærlige velli[g]e Sind for mig, saa lad det lyse til mig i et Brev.

din trofast hengivne

H. C. Andersen.

Til Høivelbaarne Kammerherre, Baron, v. Beskow

Ridder af flere høie Ordner & &

Tekst fra: Solveig Brunholm