Dato: 20. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn den 20 Mai 1851

Kjære Ven!

Det er en stor Evighed siden jeg fik Brev fra Dig, jeg selv har rigtignok ogsaa udsat det altforlænge med at skrive, men Skylden er den at jeg vilde sende Dig min nye Bog og med den er det draget ud langt ind i Vaaren. Her kommer den nu, Originalen kommer og jeg veed at Du og din elskværdige Frue venlige ville høre mit Hjerteslag gjennem alle Bladene; en svensk Oversættelse kommer meget snart hos Bonnier, en tydsk vil være istand om nogle Dage og den engelske Udgave er allerede ude i London, saa denne Bog kommer vidt omkring, gid den nu maa vinde mange Venner, helst i Sverrig. Du er saa god mod mig at sende Fru Due det vedlagte blaa Exemplar; det er en Feil af Bogbinderen at han kun har hæftet det; jeg havde forlangt det smukt indbundet, forlangt tre Exemplarer eens, nemlig det til Dig, det til Kongen og det til Fru Due, og nu faaer jeg kun to Exemplarer indbundne. Reitzel skal lige sende sin Pakke afsted og saa maa jeg - for at hun ikke skal vente en heel Uge, sende hendes Exemplar som det er! vil Du sige det paa en smuk Maade. Jeg haaber at Kong Oscar med sædvanlig Naade og Venlighed modtager min Bog og læser den. Naar Du og din Kone har læst den da faaer jeg jo et lille Brev; jeg beder at det maa adresseres til Geheimeraad Collin i Kjøbenhavn, saa faaer jeg det strax, hvor jeg er. I Juli gaaer jeg til Tydskland, Belgien og Frankerige i 2 a 3 Maaneder.

Dersom der i svenske Blade kommer nogen særdeles Kritik over "I Sverrig", saa send mig den.

Hils hjertelig og kjærlig den kjære Frue, hendes Søster og mine andre svenske venner. Læs hvad jeg har skrevet i Exemplaret til Kongen, det er vel ordenligt? Jeg er ham inderlig taknemlig

din trofast hengivne

H. C. Andersen

Til Friherre Bernhard v Beskow

Ridder af flere høie Ordener i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm