Dato: 28. december 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Bregentved 28 December 1849

Kjære Ven!

paa det smukke Bregentved hos vor Udenriges Minister Moltke, hvor jeg altid tilbringer Julen, og har tilbragt denne, skriver jeg dette lille Epistel, for strax imorgen, naar jeg kommer til Byen, at kunne sende Dig, eller rettere din fortræffelige Kone, de to sidste Hefter af mine samlede, illustrerede Eventyr, hvormed den hele Samling er sluttet. - Da jeg i Sommeren, i Stockholm havde den Lykke at overrække hendes Majestæt Dronningen, samme Bog i illustreret tydsk Udgave, var Kongen saa naadig at tillade mig at jeg maatte tilsende ham et Exemplar af den danske Original, her er den,og jeg beder Dig venligst at Du vil overrække den, som min fattige Tak for den Naade og Hjertelighed din kjære elskværdige Konge viste mig under mit Ophold i Stockholm; jeg vil være meget glad ved at erfare at han mildt og venligt har modtaget Bogen og jeg, ved den er kommet i hans Erindring; siig det smukt og saa inderligt som jeg har det i mit Hjerte.

Dette mit Brev kommer til Dig i det nye Aar, det er min første Hilsen i det og jeg vil derfor ikke tilføie Beklagelse over ikke at have hørt et eneste lille Ord fra Dig! - Hjertelig Tak for alt Godt i det gamle, Gud give dig Sundhed og Glæde; hils paa det varmeste din Hustru, hendes Søster og dine Brødre! - Julen her ude havde smukke Frost- og Solskins-Dage; vi havde Juleaften et stort Juletræ og smukke Løvhytter af Gran, decorerede med brogede Lamper. Anden Juledag var her stort Bal, med Gjæster fra hele Omegnen, nu er det hver Dag Jagt; imorgen er jeg i Byen!

Lev hjertelig vel!

Din trofast hengivne

H. C. Andersen [Udskrift:]

Kammerherre, Ridder af høie Ordener v. Beskow.

Tekst fra: Solveig Brunholm