Dato: 15. november 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn den 15 November 1849

Kjære Ven!

Siden Du forlod Danmark har jeg ikke hørt et Ord fra Dig, ikke engang en Hilsen er bragt mig, men jeg vil dog troe at jeg sommetider er venlig i Tanke hos Dig og din velsignede Hustru. Til hende sender jeg her i Dag det tredie Hefte af mine Eventyr, hun har de tidligere, Slutningen skal komme før Juul og da ogsaa, vel indbundet, det Exemplar Hans Majestæt Kongen var saa naadig at love mig han vilde modtage; Du er jo da saa god at overrække det. Ved at at tale herom, kommer jeg til en anden Sag, Hofcapelmesteren, Componisten Gläser, var nylig hos mig og fortalte mig at han havde Tilladelse af Kong Oscar at dedicere ham sin Opera, "Brylluppet ved Comosøen", jeg har skrevet Texten og kan altsaa ikke have andet end Gläsers særdeles Ønske, at see dette Arbeide paa det stockholmske Opera-Repertoire. Gläser afsender Partituret, eller har maaskee allerede, gjennem Gesandtskabet, og han vil blive usigelig lykkelig om Hans Majestæt gjorde sig bekjendt med Musiken og viste den sin naadige Interesse, jeg lovede Gläser at skrive et Par Ord til Dig herom.

Hans Arbeide blev her i Kjøbenhavn optaget med stormende Bifald. - Foruden Eventyrene, følger her til Dig et Exemplar af min Folkecomedie "Meer [end] Perler og Guld", den er bestandig Kasse-Stykke i Casino, og uagtet Huset rummer 2500 Mennesker er her altid fuldt, ved dette Tryllespil. Jeg har benyttet Raymund og tusinde og een Nat, men givet det saa meget af mit eget aandelige Kjød og Blod saa at det ganske har dansk Præg.

Jeg har opnaaet at alle Classer, Ministre og Skomagere, fremmede Diplomater og den ringeste Classe ere komne der hen og have moret sig, som det synes; jeg har derfor lovet Casino Bestyrelsen endnu et Arbeide, som for Øieblikket ganske beskjæftiger mig; en original Eventyr-Comedie: "Ole Lukoie" . -

Igaar var det Øehlenschlagers Fødselsdag, den feiredes paa Skydebanen af 200 Mennesker, flere var der ikke Plads til, ellers havde der kommet; her var egentligt hele Bouquetten af Kjøbenhavn: Videnskabsmænd, Digtere, Statsmænd, Kunstnere og Borgere; det Hele smukt arangeret[!] og med Sange af Grundtvig, Holst, Hauck, Hertz, unge Molbek, Heiberg, Overskou, Paludan-Müller og H.C. Andersen. Skuespiller Nielsen udbragte særdeles smukt en Skaal for Oehlenschlager, og Digteren svarede med et poetisk Digt. Viser og Taler ville snart komme ud og jeg tænker da at Du fra Øehlenschlager selv faaer et Exemplar. Grundtvig talte paa sin forunderlige Maade, som jeg aldeles ikke synes om eller kan gaae indpaa; for Exempel at han siger, at der er udbragt Skaaler for Skjalden men at han vil udbringe en for Skjaldinden & - jeg troede først det var - ja Gud veed, - Danmark, eller en Muse, men hvem kaldte Grundtvig Skaldinden, det quindelige Supliment til Øehlenschläger, han sagde det, og det, var Ingemann, meget smigerende for denne fandt jeg det ikke; iøvrigt satte Grundtvig Krandsen paa Øehlenschlagers Hoved og kyssede ham. Dog mindst i et Brev, hvor kun Bog[s]tavet staaer, skal man ikke tale om hvad man ikke var tilfreds med; meget smukt var det Hele, og jeg vil troe det har glædet Øehlenschlæger. Hans Majestæt Kongen udnævnte ham om Morgenen til Storkors af Danebrogen; saa at han nu er nær ved Excellencen! -

Han saae ellers saa kraftig og god ud den Aften, jeg vil haabe at vi beholde ham mange Aar! William talte jeg med, det gode, elskværdige Menneske, jeg veed at han har mig kjær og sligt bliver altid gjensidigt! Bring din Hustru og hendes Søster mange hjertelige Hilsner fra mig, bring mig i Erindring hos mine andre Venner, og vil Du en Dag gjøre en smuk Gjerning saa tag Pen og Papir, giv Brev-Duen Flugt og jeg vil blive meget glad og taknemlig.

Din inderlig hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm