Dato: 29. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn 29 Jan 1848

Kjære Ven!

Oehlenschlägers Søn reiser til Stockholm for at overbringe Sørgebudskabet om høisalig Kongens Død; jeg føler Trang til at give ham Hilsen med til Dem, en mundtlig Hilsen bliver dog aldrig saa levende som den der lægges i et Brev og derfor skriver jeg. Kongens Død har inderlig bedrøvet mig, han var mig saa hjertelig god og i de sidste Aaar kom jeg oftere til ham, han havde sand Interesse for mig, hans Personlighed var saaledes at man maatte holde af ham! han var en oplyst Mand og eet af de ædleste Hjerter! -

Det nye Aar er ret begyndt sørgeligt!

I Slutningnen af det forrige sendte jeg Dem gjennem Baron Lagerheim, min nyeste Bog: Ahasverus, et Exemplar til Kongen fulgte med, jeg vil troe at De har modtaget samme, ligesom at Deres Konge ikke har taget mig min Sendelse til ham unaadig op, dog gjennem Deres Hænder kan det vel ikke være Tilfældet. Glæd mig med et Brev, i det mindste naar min Ven Øehlenschlager reiser hjem igjen til Danmark. Vort Land er i disse Dage ved Isen voxet fast til Deres, Skaaningene komme paa Slæder over til os! -

Jeg arbeider paa en ny Roman der bevæger sig i Danmark i vor Tid og som jeg haaber at slutte i Enden af Mai, den vil først udkomme paa Engelsk, senere paa Dansk, et Arangement der er nødvendigt naar jeg vil bringe et Honorar ud der kan skaffe mig en ny Reise til Italien.

Men nu lev vel! hvor jeg længes efter at see Dem Ansigt til Ansigt, ret at faae talt med Dem, som jeg har kjær og dog kun gjennem Phantasien tydeliggjør mig.! -

Gud glæde og velsigne Dem i dette nye oprullende Aar!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm