Dato: 22. december 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn 22 December 1847.

Kjære, fortræffelige Ven!

I Udlandet modtog jeg Deres sidste Brev, jeg veed ikke selv gjennem hvem, men det laae en Dag paa mit Bord i Hotellet hvor jeg var steget af. Jeg gik til London og derfra vilde jeg skrive Dem til, men da De rimeligviis selv har været der i Sommer Tiden hvor just alt vort Vinterliv, det store Selskabs Liv, udfolder sig, veed De denne Hvirvel; jeg blev revet med, fik neppe Timer til at hvile, endsige skrive, og saaledes gik Maaneder hen; jeg var saa legemlig træt at jeg tilsidst i Skotland, hvor jeg søgte at komme til Kræfter, maatte undkylde mig og lade være at modtage en Indbydelse fra Prinds Albert der indbød mig til Loch Loggan. Ganske syg gik jeg til Danmark, men nu rørte sig i mig en saadan Lyst til at arbeide, jeg maatte fuldende min Digtning Ahasverus, skrive paa en Roman og midt under dette, tittede smaa Nisser, en mængde nye Eventyr frem; jeg maatte ogsaa bringe paa Papiret hvad de fortalte; deres Historier ere i disse Dage udkomne i London paa Engelsk, hvor min Musa har mange Venner. De Danske og Tydske, for hver af disse i deres eget Sprog, bringer jeg derimod "Ahasverus", som jeg hverved lader bringe Vennen, den kjære aldrig sete Beskow, min Jule-Hilsen; det er, som De seer, en ganske ny Vei jeg har valgt, hvad Verden vil sige, har jeg ikke Forestilling om, det skal glæde mig om De kjære Ven, i hvis Digtning er saa megen Dybde og Alvor, om De føler Dem noget opfyldt af hvad jeg bringer. Jeg troer og haaber at Deres fortræffelige Konge, der før med stor Naade og Velvillie har modtaget Par Bøger fra mig, vil ogsaa modtage denne; at høre, at han venlig modtog den, er Alt hvad jeg ønsker, dog maaskee jeg da ogsaa, naar jeg engang kommer til Sverrig - jeg veed slet ikke naar - har den Lykke at blive ham forestillet. De vil paa en hjertelig, smuk Maade sige ham hvor glad jeg bliver ved om min lille Bog tør faae Plads i hans Hjem. Jenny Lind beder jeg Dem sende den anden lille Pakke, hendes Navn staaer paa den. Vi mødtes i London, ja vore Buster bleve fortræffeligt gjorte af een og samme Kunstner, det ere de bedste to som findes. -

Jeg har stort mod paa at reise næste Aar til Syden; det var deiligt om vi kunde mødes, jeg længes ret efter, Ansigt til Ansigt, at tale med Dem. Imorgen flyver jeg ud til min Jule-Fest, den tilbringer jeg hvert Aar hos Finanzminister Moltke, paa hans deilige Bregentved, men Nytaars Dag er jeg igjen i Kjøbenhavn og der venter jeg snart at høre fra Dem, De straffer mig ikke fordi jeg saalænge har tiet. Gud give Dem Sundhed og Hjerte-Solskin i det nye Aar.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Arvestorhertugen af Weimar og hans Gemalinde traf jeg i London; siden var jeg paa Ettersburg hos dem en Ugestid, det er elskelige, hjertelige Mennesker! Dersom Arvestorhertugen en Sommer, som jo er mueligt, kommer til Stockholm, da følger jeg med, han har været saa naadig at indbyde mig dertil; men det kan skee snart, det kan vare længe, indtil da, maa jeg trøste mig med hvad en Brevdue bringer. Hils Kammerherre Bille og hans Frue.

Høivelbaarne

Hr Kammerherre, Baron, Ridder af flere Ordener v. Beskow i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm