Dato: 27. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn 27 Marts 1847

Kjære Hr Kammerherre!

Det er meget længe siden at jeg hørte fra Dem; De er ofte i min Tanke uagtet vi endnu ikke mødtes Ansigt til Ansigt. Men jeg kjender Dem gjennem Skrifter, gjennem Billedet og Breve; der kommer en Lyst over mig til igjen aandelig at trykke Deres Haand og sige Dem at jeg stærkt tænker paa at flyve til Stockholm, dog om det skeer i Aar, er uvist. Arvestorhertugen af Weimar, som er mig inderlig god, og som jeg tilbragte nogen Tid hos sidste Sommer, sagde mig at jeg skulde med naar han gjæstede Stockholm og at det snart vilde skee, dog tør jeg ikke stole paa at / det just skeer i dette Aar, jeg venter altsaa og flyver i det Sted om nogle Maaneder til London, men først maa jeg dog sende Dem en Hilsen og da jeg kan dertil finde en Anledning ved at skikke Dem min "Biographie" der danner Begyndelsen af mine i Tydskland samlede Skrifter, skikker jeg samme i Haab om at den hos Dem finder samme hjertelige Modtagelse som den finder hos mine Venner i Tydskland og Engeland. De læser den, og da hører jeg fra Dem? Ikke sandt? Tilgiv at jeg i denne samme Række lægger et Exemplar for Frøken Bremer, De er saa elskværdig at sende hende det.

Da jeg for mange Aar siden var første og endnu eneste Gang i Deres Kongestad, men ikke havde den Glæde at træffe Dem, lagde jeg / i deres Beskyttelse et Exemplar af den danske Improvisatoren, som jeg ønskede overrakt Prinds Oscar, De var saa venlig at gjøre det og den naadige Tak, som sendtes mig gav Anledning først til at jeg fik et Brev fra Dem; nu føler jeg Lyst og Trang til ogsaa at bringe Kong Oscar en Bog, netop den samme De og Frøken Bremer faae, om ikke andet deri saa maaskee, det lille Billed af Stockholm kan have Interesse, dog Deres ædle, videnskabelige Konge, for hvem jeg jo er ikke ubekjendt vil vist ikke tage mig det unaadigt op, at jeg bringer ham om ikke et Værk, saa et "Menneskeliv", et Eventyr der fortæller hvor meget Solskin der er i denne Verden. De vil, efter at have læst den lille Bog forstaae mig, jeg ligger da ganske oprullet for Dem og De / vil ved at overrække Hans Majestæt Kongen, det for Ham bestemte Exemplar, passende og smukt udtrykke min dybe Ærefrygt og min Kjærlighed til Nabolandet og Alt Stort og Godt der.

Jeg haaber at høre fra Dem, som jeg haaber at vi dog i dette Liv skulle mødes. Lev ret lykkelig og vel! Fra Øehlenschlager mange Hilsener! Deres inderlig

hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm