Dato: 4. september 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn den 4 Sept 1843

Kjære Hr Kammerherre!

Først i disse Dage har jeg modtaget Deres Brev, dateret 27 Juni; De siger mig deri, at jeg maa besvare det før den 15 Juli, da De til den Tid reiser til Udlandet, det har, som De seer været mig umueligt. Da jeg i Vinteren stod paa Springet til at forlade Kjøbenhavn, indtraf Deres Skrivelse og hans Majestæts smigrende Gave; jeg stod lige ved Indpakningen af mine Sager, men skrev strax og tillod mig at bede Dem overbringe Deres ædle, herlige Konge mit Hjertes fulde Tak; De [!] Enkelte jeg øieblikkelig kunde raadføre mig med, sagde at det nok ikke var Brug at skrive til Kongen selv og jeg gjorde det derfor ikke, men da jeg havde Trang og Lyst dertil, bad jeg Dem underrette mig derom; først nu i dette Brev, der kom for to dage siden til mig, thi jeg har bestandig flakket om i Landet fra Herregaard til Herregaard, siden jeg kom hjem, seer jeg at det endogsaa er Skik directe at henvende sig til Kongen, det bedrøver mig i høi Grad først nu at vide det og jeg beder Dem ved det Venskab De kan have for mig og min Musa, at forebringe min naturlige Undskyldning, den jeg ogsaa har berørt i Brevet til Kongen.

At jeg sender dette Brev til Dem i Stockholm uagtet De siger mig at De er reist derfra efter den / 15 Juli ligger i, at min Landsmand, Digteren H.P. Holst igaar underrettede mig om, at De havde forandret Deres Reise til endnu senere paa Aaret, han siger mig at De vil lægge Udveien over Kjøbenhavn, jeg glæder mig særdeles til at see Dem, at tale med Dem, at takke Dem for den sande Deeltagelse De ret viser mig.

Øehlenschläger er nu tilbage fra sit Besøg i Bergen, hvor han har været nogle Uger i Datterens Huus; foruden Lystspillet Garrick, som De veed han fuldendt[e] ifior, har han atter et nyt Stykke færdigt, det er en stor Tragedie Erik Glipping. Bournonville komponerer os en stor Ballet Raphal d'Urbino; jeg arbeider stadigt paa Ahasverus. I Tydskland er de tre første Bind af "gesammt Ausgabe" af mine Skrifter udkommet og der er alt to Udgaver af Bazaren! Til Nytaar komme mine Eventyr ud i Dysseldorf, udstyret med Billeder af berømte Kunstnere!

Den svenske Sangerinde Mams: Nissen* har vundet stort Bifald hos os; vi vente i disse Dage at see Jenny Lind, der nok optræder i en Rolle, jeg troer Alice i "Robert le Diable", hun giver den svensk, de Andre synge Dansk, det er nok første Gang de to Nabo-Sprog under Melodier, smælte sammen, i et stort Hele! Lev vel! glæd mig med et Par Ord om Modtagelsen af dette og naar, omtrent De venter at gjæste Kjøbenhavn!

af ganske Hjerte

Deres trofast hengivne

H. C. ANdersen

Tekst fra: Solveig Brunholm