Dato: 9. januar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:] Kjøbenhavn den 9 Januar 1843

Kjære Hr Kammerherre!

Først min hjertelige Tak for Deres sidste Brev, dernæst min bedste Lykønkning til det nye Aar, jeg haaber i det at see nye Frugter og Blomster paa det Træ Deres Musa kalder sit! jeg havde skrevet langt Tidligere, men udsatte det Dag for Dag i det jeg efter en Yttring i Brevet til mig forstod at jeg snart vilde erholde endnu en Skrivelse fra Dem, saasnart De havde fundet Leilighed til at overrække Hans Majestæt Kongen af Sverrig min Bog: "en Digters Bazar". - Jeg tør vel troe at dette nu er skeet og at Kongen i al Naade og Venlighed har modtaget Bogen! Vil De glæde mig med Brev i Løbet af 3 Uger eller 4, fra Dato, da træffer dette mig ikke i Kjøbenhavn, men derimod paa Breitenburg i Besøg hos Rantzau, jeg tillader mig her at optegne hans Adresse [gotisk håndskrift: (an der Herre Geheime-Staats-Minister Grafen Rantzau-Breitenburgs Excellens, Ritter des Elephanten-Ordens & Breitenburg bey Itzehoe)]; derfra reiser jeg til Paris og vender først hjem i Juni. Min Julefest her jeg tilbragt meget lystig paa Landet hos Grev W Moltke og Familien Danneskjolds, hvor Dagene vexlede med Baller, Julestuer og Comedier; Thorvaldsen og Øehlenschlager vare begge paa Nysø hos Stampes, / hvor jeg ogsaa skulde have været, men ikke kom; Thorvaldsen gjorde der til Julen et smukt Basrelief, forestillende "den himmelske Juleglæde", en Vrimmel af Engle spille paa alle jordiske Instrumenter; da Øehlenschlager saae det, blev han saa bevæget, at han strax skrev et Digt derom som man roser meget; hans nyeste Arbeide, Garrick et Lystspili 4 Acter har han læst for mig, det er meget interessant og især har sidste Act stor scenisk Værd. Dina vedbliver at give fuldt Huus og bliver saaledes ogsaa meget indbringende for Digteren, i det et nyt Regulativ for de dramatiske Forfattere er traadt i Kraft og de, efter dette erholde Procenter af de 25 første Spilleaftener, Øehlenschlager vil saaledes for Dina erholde omtrent 2000 Rbdlr altsaa 4000 Rdlr svenske Penge, Regulativet har dernæst tilbagevirkende Kraft paa ældre Stykker der endnu ikke ere spillede 25 Gange. I Anledning af vor Kronprindsesses Fødselsdag vil, overmorgen Bournonvilles ny Ballet: Erik Menved komme paa Scenen; hans tiaarige Datter optræder som Erik Menved; Balletten spiller næsten i halvfjerde Time. I den litteraire Verden er Christian Winthers erotiske Digte og H.P. Holsts Reise: Ude og Hjemme, de to interessanteste Frembringelser. Thiele har leveret to Bind af danske Folkesagn og Molbeck et Bind "Eventyr", samlede fra forskjellige Landes Forfattere.

Gid dette Brev maa træffe Dem glad og / vel og indvirke paa Dem at De skriver mig til! Vred maa De ikke blive, at jeg her plager Dem med et medfølgende Epistel til Digterinden Frederika Bremer, jeg veed ikke hendes Adresse og troer derfor at det kommer hurtigst til hende naar jeg anbefaler det i Deres Hænder! Med min "Ahasverus" er jeg betydelig rykket frem; senest næste Juul skal den komme i Deres Hænder!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift]

Deres høivelbaarne Hr. Kammerherre, Ridder af flere Ordener B. v. Beskow i Stockholm

Tekst fra: Solveig Brunholm