Dato: 28. juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift] Kjøbenhavn 28 Juli 1842

Først min ærbødigste, venligste Hilsen! jeg haaber næste Sommer personlig at bringe Dem den, i det jeg da har isinde at see det smukke Stockholm, maa jeg kun være saa heldig at træffe Dem, hvad ikke var Tilfældet da jeg sidst besøgte Deres Stad! Nu maa jeg hernæst henvende mig til Dem i en Slags Forretnings Sag og denne er en tydsk Forfatter Herlufsohn, med hvem jeg paa min Hjemreise fra Orienten traf sammen i Leipzig, sendte mig for omtrent 8 Uger siden en lille Pakke med Posten, i denne laae to Bøger og et Brev, dette sidste indeholdt den Anmodning til mig at overrække det ene Exemplar af Bøgerne til vor Konge Christian den ottende, og det andet Exemplar til Sverrigs Kronprinds Oscar, jeg gjorde strax det første, men hvad Sverrig angik, var det som De indseer, lidt for langt at bringe selv Bogen, jeg henvendte mig derfor til Deres Consul, men han sagde mig at han ikke kunde modtage Bogen og besørge den før han fra Kronprindsen havde Tilladelse der til, at skrive herom, erholde Svar og saa sende Bogen vilde, ansaae jeg, vare lige saalænge, som naar jeg oppebiede vore Naturforskeres Afreise, dette har jeg gjort og tillader mig at henvende mig til Dem med den mig tilsendte Bog. Forfatteren selv / har jeg, som sagt, ikke den Ære at kjende, uden fra to korte Besøg, men jeg troer ikke at det er hans Hensigt andet, med at sende hans Kongelige Høihed Kronprindsen sit Arbeide, end derved at lægge sin Hyldest for Dagen, og tillader mig derfor at bede Dem at besørge denne Sag. Det vilde glæde mig særdeles om De vilde bringe mig allernaadigst i Erindring hos Kronprindsen, hvem jeg haaber har læst noget af mig, mit nyeste Arbeide, en Digters Bazar, havde jeg tænkt paa at bede Dem overrække, for mig, et Exemplar til Kong Carl Johan, da jeg i dette Arbeide et Par Steder har omtalt hans Land og Kongestad, med den Kjærlighed jeg nærer herfor, men da jeg med hensyn til Helufsohns Bog fik at vide at man skulde have Tilladelse først til at sende det svenske Kongehuus Bøger, vilde jeg ikke uleilige Dem før De sagde mig om det kunde skee! De forstaaer mig, min Bog Bazaren er ikke dediceret Sverrigs Konge, men jeg ønskede at bevidne ham min ærbødige Følelse ved at sende ham et Exemplar i Original Sproget, før Bogen mueligt udkom paa Svensk!

Fra Øehlenschlager har jeg mange Hilsener til Dem, hans nyeste Tragedie Dina har han læst for mig, det er et høist genialt og dramatisk Værk, som vist kan sættes ved siden af "Erik og Abel"; fra Tydskland kunde jeg ogsaa have den Ære at bringe Dem nogle Hilsner fra Venner af Deres Musa, saaledes fra den bekjendte Familie Brockhaus i Leipzig, hvor vi talte meget om Deres Tragedier.

Det Nyeste i vor æsthetiske Litteratur er en / grønlandsk Novelle "Kunuk og Naja" af Ingemann; et Bind Digte af Hauck; en Novelle af Forfatterinden til Tante Ana (som er en Madms: Hanck fra Fyen) betitlet: en Skribentindes Datter; ligeledes en anden Novelle af en anonym Dame, Novellens Navn er Theodora; jeg selv [har] efter "Bazaren" kom ud, omarbeidet mit ældre Drama Digt: "Agnete og Havmanden", der kommer paa Scenen [om] en 14 Dage, dernæst skrevet en lille Vaudveille "Fugl[en] i Pæretræet", som spilles første Gang i Aften; imorgen reiser jeg paa Landet, flyver omkring paa nogle Danske Herregaarde, først til det smukke Bregentved hos Grev Wilhelm Moltke, derpaa til Danneskjolds paa Gisselfeldt, herfra til Holsten, hvor jeg da gjør en Sviptour til Hamborg og bliver en kort Tid hos Grev Rantzau paa Breitenburg; hele Sommeren bliver saaledes en uafbrudt Omflakken, men vil De beære og glæde mig med Brev, da vil dette strax finde mig naar De under min Adresse sender det til Kjøbenhavn til Conferenetsraad, Storkors & Collin i Amaliegaden.

Overbringeren af dette mit Epistel er en ung elskværdig Mand Dr Petit, som maaskee vil have Interessante for Dem at han om et Par Maaneder paa vor Konges Bekostning tager Deel i Expeditionen omkring vor Jord. Bliv nu ikke vred for de mange Plager jeg gjør Dem, især da vil aldrig have seet hinanden; men jeg troer Dog at kjende Dem godt og det vil være mig høist behageligt om De sagde det samme hvad mig angaaer!

ærbødigst, Deres Dem af Hjertet meget hengivne

H. C. Andersen

Til

Digteren

Hr Kammerherrre, Ridder af flere Ordner & & Beskow

Tekst fra: Solveig Brunholm