Dato: 6. februar 1846
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk, fransk.

Kjøbenh: d. 6 Feb

Med største Erkiendtlighed modtog jeg min gode og kiære ven Deres venskabelige Brev fra Weimar og med Glæde deraf erfaret at De vedbliver at skænke mig Deres godhedsfulde Erindring endskiøndt hvor De kommer saa yderst venlig modtages saa at De let derover kunde glemme den 82 Aars gamle Mand Ligeledes har det meget glædet mig at Kongen af Preussen har foræret Dem den røde Ørns Orden og at man overalt hvor De kommer veed at paaskiønne Deres Værd som en talentfuld Digter og en høÿst interessant Mand Meget er jeg Dem forbunden for al den Omsorg De havde paaa Reisen for min Cousine Elise Raben hun lader Dem ved mig forbindtligst takke og haaber selv at kunde giøre det naar De kommer tilbage i Nov d.A. Da jeg intet interessant Nyt kan melde Dem tilønsker jeg Dem alt mulig Held Lykke og Tilfredshed paa denne Deres lange Reise og anbefaler mig. Deres vedvarende Venskab

Deres ærbødgst hengivne

G. Moltke Huitfeldt.

[Med HCAs håndskrift:]

Graf Moltke Huidtfeld zu Glorup in Fÿnen

/

[Udskrift:]

Monsieur

Monsieur C.H. Andersen

Poête tres celebre

à Leipzick Hotel de Baviere

Tekst fra: Solveig Brunholm