Dato: 25. marts 1830
Fra: A. F. Elmquist   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Aarhus, 25de Marts 1830

Kjære Hr. Andersen!

Det vilde være mig usigeligt kjært at gjøre Deres personlige Bekjendtskab her i Aarhus, og jeg glæder mig ret dertil, men nu maa De ogsaa holde Deres Løfte. Kom hertil mens Troppesamlingen holdes, saa er her Liv i Byen, under alle Omstændigheder, udsæt det ikke altfor længe ud paa Sommeren, thi ogsaa jeg har isinde at gjøre en Udflugt lidt ad Tydskland til, wenn Gott will! Tak ogsaa fordi De vil overlade mig nogle Bidrag til mine Læsefrugter, og send mig snart det første; jeg benyttede mig gjerne af Deres Tilladelse, at aftrykke "Manden fra Paradies", fra Flyveposten, men da jeg har saamange Læsere i Kjøbenhavn, vilde de faae det dobbelt, og derfor ønsker jeg helst noget directe fra Dem selv, om end ogsaa nok saa lille en Bagatel til at begynde med. Send mig, hvad De vil unde mig, directe hertil med Posten, og jeg vil være Dem meget forbunden. -

-

Ogsaa min Tak for Deres Digtesamling, som jeg rigtignok alt forlængst havde forskrevet mig fra Schubothes og flere Gange gjennemlæst. De kan troe, at Deres Poesier ere meget bekjendte her, og meget yndede, thi her i Jylland gives ogsaa Folk, som forstaae sig paa hvad der er Godt. -

I Forventning snart at see et Par Linier fra Dem igjen, forbliver jeg

Deres hengivne

Elmquist

I kjedelig Hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm