Dato: Januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

[paa skrå over venstre hjørne:]

Til Hr H. Scharf

Nizza den Januar 1870

Kjære Ven

I det nye Aar min bedste Hilsen til Dem, nu er De tænker jeg, traadt op i den nye Ballet og har gjort stor Lykke, jeg tænker og troer det. Vor udmærkede Balletmester har Glæde af sit Arbeide, jeg længes efter at høre derom, bring ham imidlertid min hjertelige Hilsen han veed og forstaaer med hvor varmt Hjerte jeg omfatter og beundrer hans hele Virksomhed.

Hils Frøknerne Price, Waldemar og Karl Price, vil Gud kommer jeg saa tidlig hjem at jeg før Forestillingen slutter, i Foraaret, kan see den ny Ballet. Jeg er i Uvsihed om hvor snart jeg reiser her fra Nizza, Sneen ligger høit paa Veien til Paris, Kulden er stor, det frøs forleden elleve Grader i Lyon og Fartøierne som i Marseille vilde ud af Havnen maatte bryde Isen, det er saaledes ikke indbydende at gaae nordpaa. Glæder De og Eckard mig endnu med Brev da lad det / indtil videre gaae her til "Pension suisse", Nice. -

Madms Schneyder fra Theater Varités er her og træder imorgen op som La grand Duchesse de Gerolstein, Forestillingen er til Indtægt for de Fattige og Hr Offenbach fører selv an. Der er meget forhøiede Priser, jeg tager ikke derhen. - Seer De eller Eckardt Professor Hartmann, da hils ham meget, og lad falde et Ord om at jeg har sendt ham to Breve og er uvis om de har naaet til ham. Etatsraad Thiele fik jeg et rart Brev fra og dernæst hans Bog om Bakkehuset som ret interesserede mig. Jeg har ogsaa seet, den tykke store Bog: "fra nordiske Digtere", meest tiltalte mig heri Hertzs novellistiske Indlæg i Theatersagen. Vær nu frisk, ung og glad! Det nye Aar give Dem Glæde og alt Godt. Hr Berner har nok ikke holdt sit Løfte at bringe paa Scenen "han er ikke født", det er en stor Opmuntring for mig af den dramatiske Øvrighed! - Lev nu hjertelig vel. Deres Ven

H.C. Andersen

[Langs kanten:] I denne Aften modtog jeg Brev fra Hartmann, tak ham fra mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm