Dato: 13. januar 1848
Fra: Adam Øehlenschläger   Til: Marie Konow, f. Øehlenschläger
Sprog: dansk.

Andersen, drukken af den Lykke, - eller rettere sagt, fortumlet i Hovedet af den Røgelse Damerne havde kommet paa Theemaskinen for ham, naar han opvartede dem - besluttede nu ved sin Hiemkomst virkelig at vorde noget Stort, ikke blot Eventyr- og Novel- og Reisefortæller.

Til den Ende maatte den stakkels vandrende Jøde Ahasverus, eller Ahsverus, for en Dag igien; Andersen manede ham frem. Men Jøden spillede ham et Puds! han laante ham blot sit Navn, men blev selv borte. Andersen bragte mig strax et Exemplar "til Nordens rige Digter etc." og troede jeg skulde nu ret læste Bogen med Fornøielse. Men den mishagede mig ganske. Da jeg i et Besøg ikke meget utydeligt gav ham det at forstaae, blev han ganske forfærdet, forundret og benouet, og forsikkrede mig, med en Mine som en ædel miskiendt stor Mand, at jeg havde ganske overordentlig bedrøvet ham. Derpaa gik han ind til William, hen til Ørsteds, til Kochs, til Adlers og klagede sin Nød for dem. For nu ikke at staae der som et ubilligt, grusomt Menneske, der saa slet belønnede Andersens Hengivenhed og Beundring for mig, tænkte jeg, det var ligesaagodt ret ordentligt at tage Bladet fra Munden. Jeg skrev ham altsaa et temmelig vidtløftigt Brev, hvori jeg sagde ham: "at jeg taug helst om Nutidens Produkter, for ikke at krænke andre og fornægte mig selv; men da han paa en Maade satte mig kniven paa Struben, maatte jeg sige ham, at jeg holdt Ahasverus for et aldeles mislykket Produkt".

Nu troede jeg at A var bleven vred for Alvor; men tvertimod; jeg fik et kiærligt Brev, hvori han sagde: Han holdt saameget af mig, at det smigrede ham, jeg gik ind i Detailler af hans Bøger, selv om jeg ganske fordømte dem. Dermed var det forbi. Han kommer igien imellemo g spiser hos mig og er og bliver ikke andet - end Andersen.!

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)