Dato: Oktober 1873
Fra: Peter Chr. Asbjørsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christiania Oktober 1873

Til Digeren

Hr Etatsraad Commandeur, Ridder &

H.C. Andersen

Kjøbenhavn

Det har aldrig været forundt at se Dem Ansigt til Ansigt, siden en Gang for mange Aar siden paa Afstand i Theatret i Dresden. For mit aandige Syn har derimod Digteren H.C. Andersen staaet mere end een Gang og virket vækkende, oplivende, begeistrende gjennem sine Digte som Skildringer, sine uovergaaelige Eventyr og Fortællinger./

Og de hjertelige Udtalelser af Dem, som gjennem fælles Venner og Bekjendte mere end een Gang ere komne mig for Øre har givet mig Forvisningen om, at De ogsaa har skjænket mig mere end en venlig Tanke.

I Tillid til Dem Deres Yndest og Velvillie vover jeg herved ligefrem at trække paa Deres Godhed, i det jeg ligeledes til Deres Velvillie og til Deres videre Anbefaling tillader mig paa det bedste at rekommandere Overbringeren af disse Linier, min ærede Ven Hr Victor Molard, som i Vinter vil opholde sig i Kjøbenhavn for at give Kurser i og holde Oplæsninger paa Fransk.

Med de hjerteligste Hilsener

Deres ærbødigst hengivne

P. Asbjørnsen

[på sidste side:

V. Molard, 68 Store Kongensgade

Tekst fra: Solveig Brunholm