Dato: 16. maj 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Christiane von Rosenørn
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den Mai 1857

Deres Naade

har altdi viist og viser mig saa megen Deeltagelse og Godhed at jeg ikke tager i Betænkning at udtale for Dem, hvad der i Øiblikket ligger mig paa Hjertet.

Det blev en Aftale at jeg paa Fredagden 22, skulde komme til Sorgenfri og da om Aftenen maaskee, allerede begynde med Læsningen af den nye Roman; ved derpaa at erholde i de to næstfølgende Dage en halvanden Time om Formiddagen og en lignede Tid om Aftenen, vilde den hele Bog være læst ud til Mandag-Aften; det var saaledes i bedste Samklang med min Afreise til Udlandet, men nu kommer en krydsende Omstændighed, som jeg til Deres Naade tillader mig at udtale mig om.

Mit Drama "Kongen Drømmer", er ikke i flere Aar opført, nu har man igjen taget det frem, dog vil det kun i denne Saison blive givet to Gange, i denne Uge har været fire Prøver, jeg var derfor aldeles vis paa at den første Forestilling vilde blive før Fredag, den Dag jeg skulde til Sorgenfri, men igaar blev Uge-Repertoiret sat og de to Forestillinger blive netop næstkommende Løverdag og Søndag.

Deres Naade forstaaer det nok, at jeg gjerne vilde see een af Forstillingerne, da det er tildeels ganske ny Rollebesætning, og det vil ogsaa kunde skee naar Deres naade troer og vil venligt tage sig af mig i det jeg tillader mig at spørge om jeg ikke istedet for at komme Fredag Middag, (hvor det dog var muligt at Hendes Majestæt ikke var stemt til om Aftenen at høre mig læse,) jeg hellere maatte komme allerede imorgen Søndag og blive der ude til Onsdag-Morgen, en Tid jeg nødvendigviis maa ind til Byen igjen, da den Morgen kommer min Roman ud og jeg maa om Formiddagen selv besørge skrevet i forskjellige Exemplarer der skulle omsendes. - Ved at læse Søndag-Aften og en god Time, Formiddag og Aften, de to følgende hele Dage, vil Bogen kunde blive gjennemlæst, De høre den Alle tidligere end den udkommer og jeg vilde kunde være ved Forestililngen af Kongen drømmer, samt Ugen efter Reise fra Kjøbenhavn. Jeg giver mig i Deres Naades Beskyttelse og dersom De troer det lader sig forelægge hendes Majestæt, der altid er saa mageløs god, da venter jeg intet Svar paa denne Skrivelse, men haaber at imorgen Søndag Klokken eet afhenter mig den Vogn, der naadigst blev tilsagt mig.

Med taknemligt hengivent Hjerte

H.C. Andersen.

Vil derfor være fra Søndag til Onsdag paa Slottet. Omsdag kommer min Roman ud. Skal reise Ugen efter fra Kbh.

Tekst fra: New York Public Library, Anthony Coll.