Dato: Oktober 1822
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Da jeg nu ved Fritagelse fra Theatertjenesten seer mig istand til at kunde Studiere med mere Flid end forhen; og haaber da at kunde tage min første Examen om en 3½ Aar. - Det vilde være mig saa vel til Nytte som tillige en stor Fornøielse, hvis jeg maatte beholde min frie Adgang i Parterret. - Til skade for Theaterkassen kan det umueligen være, og jeg haaber derfor at den høie Direction ei afslaaer min Begiering. - Om det end ikke tillades mig hver Aften, saa ikkun dog de Gange, naar ei alle Billietterne var udsolgte! - Taknemligt skal jeg paaskiønne den høie Directions Godhed.

erbødigt

H.C.A.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen