Dato: 29. november 1833
Fra: Steen Steensen Blicher   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Deres Højvelbaarenhed

har vel rimeligviis før gjort den Bemærkning: at naar jeg skriver Dem til, er der som oftest noget, hvori jeg trænger til Deres Hjelp eller Raad. [...] At reise har fra min Ungdom været eet, og det ikke det koldeste, af mine mange pia desideria. Siden jeg blev Præst har jeg ikke alvorlig tænkt paa det igjen før nu, egentlig vakt dertil af et Par Venner [...] de meente, "at jeg kunde have qvalificeret mig ligesaavel som Hertz, Andersen etc. til saadan Begunstigelse." [...]

Allerærbødigst

S. S. Blicher

Spentrup d. 29 Nov. 1833

Højædle og Højvelbaarne Hr Confrenceraad Collin Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost