Dato: 8. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Viggo Rygaard
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskjør den 8 Juni 1870

Hr. Viggo Rygaard !

For et Par Dage siden modtog jeg over Kjøbenhavn Deres seneste Skrivelse og de medfulgte Digte.

Jeg vilde allerede fra Kjøbenhavn have skrevet Dem til men i flere Uger var jeg meget lidende af Tandpine, og i den lange Tid den stod paa var jeg ikke skikket til at læse Deres Digtninger, det har jeg derimod nu efter at have tilbragt flere Dage paa Landet. Ved Gjennemlæsningen af første Samling nedskrev jeg ved hvert Digt et Par Ord, disse vil jeg nu først give Dem.

"Aandelige Digte". Mod Versene er intet at sige; der gaaren from Tanke gjennem disse, men denne er ikke udtalt paa nogen ny eller gribende Maade. "Jesus græder over Jerusalem", har mest tiltalt mig.

I "fædrelandske Sange", har Digtet "godt Mod" god Klang og "til Kamp" ejer rythmiske Toner, men Digtet "Danebrog" staaer langt tilbage for det af Ingemann. "Jeg vil døe i min Rede" er ogsaa givet bedre af tidligere Digtere. "Længsel efter Danmark" vil De selv finde svagt naar De læser samme Stemning givet af Øehlenschlæger i "underlige Aftenlufte" og i Poul Møllers "Glæde over Danmark". I blandede Digte giver "Havet i Stille", aldeles ikke Billedet af Havblik. I "Vendepunktet", lyser fra enkelte Vers en digterisk Stemning. "Stjernehimlen" er i Form og Indhold ret heldigt, paa Slutningen nær og at det breder sig lidt for meget.

Af de senest tilsendte Digte har jeg kun læst "Danmark vort Fædreland", som synes mig noget almindeligt, derimod rører sig noget Mere i Digtet "Ormegaarden".

De vil snart af min ærlige Udtalelse have set, at jeg ikke kan opmuntre Dem til at skrive Vers, men jeg tør heller ikke paa nogen Maade raade Dem derfra; De er gaa ung, De har Sands for Poesi og tildeels Stemning, ingen uden Vorherre veed hvad der rører sig hos Dem. Deres Livs Stilling fører Dem stadigt i Guds Natur og det har derfor undret mig at De ikke har givet et eneste Digt der viser Indtryk herfra. Men hver maa gaa sin Vej! Skriv kun, men skriv ikke uden at De overvældes af Trang dertil og da vil Begavelsen vise sig i Aand og Sandhed. Lad ikke et Ord af hvad jeg har skrevet, mistrøste. Dem, De har ingen Grund dertil; men af hvad jeg endnu har læst af Dem er intet betydeligt nok; De lægger ikke derved et nyt Blad ind i Digtningens Bog. Om det forundes Dem, vil Fremtiden vise. Tro til Gud har De, han bevare Dem i Sundhed og godt Humeur.

Deres hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Manuskripterne sender jeg ikke før De forlanger samme.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)