Dato: 28. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 28 April 1874.

Kjære Hr Frøhlich! meget ærede Ven!

Tak for Deres venlige Skrivelse til mig; jeg fik den kort før min Fødselsdag og haabede faae Dage efter at erfare at Boghandler Reitzel havde erholdt de belovede Tegninger, men til hans og min store Sorg ere disse endnu ikke indtrufne og der kan ikke tages fat paa Trykningen, da Gudfaders Billedbog, efter Tidsrækken, netop maa begynde Bogen. - Der er lovet Publicum at dette 5te Bind af de illustrerede Eventyr skulde udkomme før Julen 1874, det er Reitzel og mig om at gjøre at det skeer og det betids. Vær dog endelig saa venlig og god at sende, om det er mueligt, med næste Post det Belovede. - Jeg lægger Dem det særdeles paa Hjertet og vil være Dem taknemlig alle Tider om De nu ikke lader denne for mig og Boghandleren vigtige Sag henligge længer.

Endnu er jeg desværre syg, lider i Leveren og har ofter Smerter i alle Lemmer. Lægerne sige at det imidlertid gaaer fremad i Bedring og at Sommeren vil særligt hjælpe paa mig. Om Gud vil tager jeg i Pintsen til Holsteinborg og i Juni til Bregentved; til udlandet har jeg endnu ikke Mod at reise, da mine Kræfter ere saa svækkede. - Kaulbachs Død overraskede og bedrøvede mig meget, han var mig en hjertelig trofast Ven i hvis Hjem jeg har tilbragt lykkelige Timer. Carl Blochs nye store Maleri, Samson og Dalila, omtales af Alle som et fuldendt Mesterstykke, jeg har endnu ikke seet det; om en fjorten Dage kommer det paa Udstillingen og gaaer derfra til Hamborg hvor det er bestilt af Hr Simon Henriques. Hils paa det venligste Deres Frøken Datter, lige saa de af min Musas Venner De træffer i Paris. I Haab om at Reitzel i næste Uge kommer at fortælle mig at nu have vi Billederne fra den kjære Frøhlich, forbliver jeg Deres meget taknemlige, hengivne,

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topsøe fotokopi)