Dato: 6. februar 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Catharina Maria Bügel, f. Adzer
Sprog: dansk.

Dagen efter Fastelavn 1837

No 1.

Historisk Meddelelse!

(egentligt en Løgn).

Igaar da De sendte mig den himmelblaae Tønde hang jeg den op i Døren og slog, der regnede Bonbon ud, men Katten - ja, den var, som et Vilddyr, kan De nok tænke Dem, den foer ud af en Rude, skaffe den tilbage er mig en reen Umulighed, men jeg vil besørge en anden i dens Sted.

ærbødigst

H. C. Andersen.

.

No. 2

Bekjendelse.

(oprigtig Sandhed).

Igaar da De forlangte Katten tilbage blev jeg, som De saae, noget befippet, thi det havde jeg ikke forstaaet af Deres Epistel. Jeg søgte just den Devise ud og da den passede saa smukt til Dagen, tog jeg den i min Lomme og gik over til Collins Datterbørn Drevsens, een af disse, som jeg har kaaret til min Yndling Viggo, sagde jeg til: Se den Kat har jeg idag slaaet af Tønden, den skal du have!" - Da De nu igaar forlangte den tilbage, gik jeg strax derhen og med Løfte om en større Kat forlangte den tilbage, men Ulykke over alt, en mindre Broder havde snappet den og Dyret var itu. Nu kunde jeg jo gaae til en Kondittor og forlange en lignende Kat, og en saadan fortjener De ikke at faae i Huset, det er bedre at bringe Dem Sandheden, den er ogsaa et lille flygtig Dyr, som har det tilfælles med Katten at den tidt, kun bliver som denne eengang om Aaret slaaet af Tønden. Overbeviist om at Sandheden er Dem kjærere, end Katten bliver jeg Deres

af Hjertet hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)