Dato: 27. januar 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Catharina Maria Bügel, f. Adzer
Sprog: dansk.

Kjøbenha 27 Jan 37

Kjære Fru Bügel!

De holder ikke meget af Eventyr og dog maa jeg fortælle Dem eet. Tydsklands Schiller har givet os det langt smukkere, men hver synger jo med sit Næb. Da "vor Herre" skulde dele Jordens Eiendomme mellem Menneskene, gjorte han de, som kom først til Keisere, Konger og rige Folk, saa kom Borgere og Bønder, hver fik noget og saalænge der var noget at uddele. Da der intet mere var, kom Digteren og bad om sin Deel af de jordiske Goder. "Ja mit gode Barn", sagde vor Herre "nu kommer Du for sildigt. Alting er givet bort; hvor var Du henne den Gang? "Jeg sang din Priis!" svarede Digteren, "jeg drømte om den evige Lykke og hævede mit Ansigt mod det Himmelske! Skal jeg nu være den fattigste her paa Jorden!" - "Ja, der er ikke noget at gjøre!" sagde Vor Herre, "Jordens Skatte har jeg givet bort, men min Himmel har jeg tilbage, den vil jeg dele med Dig og med dine!"

Saaledes er og bliver Digteren en fattig Mand her paa Jorden; at dette er Sandhed har jeg selv Prøve paa og derfor tvivler jeg slet ikke paa Forjættelsen om mine himmelske Besiddelser.

De viser mig saa megen sand moderlig Godhed, at jeg doppelt føler min jordiske Fattigdom, hvori jeg ei kan gjengjælde. Men bi! naar jeg kommer i den anden Verden og faaer det forjættede Guld og de grønne Skove, saa skal De faae et smukt lille Sommer Lyststed, med Udsigt over Søen og en Smed, som hamrer og læser gamle Krønniker, altsammen endnu bedre end her paa Jorden. Jomf: Hansen som har lavet Kaffe Extract og viist sig nydelig, skal faae en Tønde Ambrosia og slippe for at see Holbergs Comedier, dersom de skulde blive givne i den anden Verden.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)