Dato: 15. februar 1833
Fra: Vilhelm (Hans Matthias V.) Lunding   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredericia d. 15 Febr. [1833]

Kjære Ven!

Nu er der accurat forløben saalang Tid siden De skrev til mig, som der gik fra de Vers jeg sendte Dem og til Deres Brev; jo! man holder Regnskab her i Jylland. Jeg maa ellers sige Dem, at dersom De har Drukket I's, med mig i Thevand den fastsatte Mandag Morgen, saa har De været til nar, thi jeg fik føsten Brevet samme Dags Aftning (: NB de understrøgne Ord ere jydske). Men jeg synes ei om at drikke I's. Dersom jeg ikke havde forsvoret nogensinde at drikke Dus med noget Karlfolk, saa vilde jeg preferere det, men da dette nu ei kan skee, saa synes jeg, at det er meget g=origin=og jovi=alere at drikke Han's og det ikke i levret Thevand men i en Dram; lader det den første Marz Kl: 10 om Formiddagen og lad det være et Ord, at vi saa strx samme Dag meddele hverandre vore Følelser ved den Leilighed, saa at de Poster, som bringe dem, krydse hverandre paa Veien. Jeg faldt det Passende om bemeldte Følelser fra Deres Side gik paa Riim. Ved at læse Deres August-Maaned og ved af Deres Brev at erfare at De kysser Damer paa Knæerne - og siden De skrev, formoder jeg, at De har gjort fremgang op efter - glæder det mig at see, at jeg nu kan holde op med at fordærve Dem, og med stille Fryd skue tilbage paa mit fuldendte Dagværk. Jeg har i et Brev af idag til Joh: Øhl: anbefalet Dem til hans Veiledning i den høiere Fordærvelse. Unge Mand! følg denne værdige Lærer saaledes, som De har fulgt mig, og naar han engang med samme Glæde kan skue tilbage paa sin Virken, o! da ville min Johanne og jeg paa vort Livs Aften glæde os ved at have opfyldt vort besværlige Kalds Pligter, og Publicum vil ventelig næste Gang det fra Deres Haand faaer noget af Deres mirabile dictu Maanedlige, finde, at som Pendant til August 1832, - der spilles med nøgne Damer i Vandet, - vil December 1833 spille med nøgne Damer i et Horehuus. -

Jeg havde ellers tegnet Deres Portrait og det lignede ret godt, men jeg fandt det for smukt, nu arbeider jeg paa en Caricatur over Dem, som De skal faae, naar jeg kommer til Kjøbenhavn. Det undrer mig ellers kjære Ven, da De holder saameget af Børn, at De ikke givter Dem med Kaglers Enke, som efter Adresseavisen kurerer Børn for Skurv og andre Saar i Hovedet, det var Noget for Dem at pille med! Ogsaa kunde De jo tage Mod til Dem og ved Hjelp af Kaglers Enke forskaffe Dem selv nogle smaae Børn. Jeg finder det i en hver Henseende et bedre Partie end med denne Fru von Harm med de 21 Børn. Hvor vil De holde alle dem i Ave? Og nogle af Dem har atter Børn - Andersen som Bedstefader!!!! Lev nu vel gode Ven, bliv dygtig fordærvet og tak saa

Deres trofaste Ven og Fordærver

Vilhelm Lunding

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)