Dato: 10. april 1842
Fra: Fredrika Bremer   Til: Frans Mikael Franzén
Sprog: dansk.

Årsta d. 10 April 1842.

[...] Jag skref en gång till en dansk författare (Andersen), som önskade sig en skrifvelse ifrån dig, min goda Farbror: "Hans tryckta skrifter äro hans folks dagelige njutning och andeliga bröd, men endast Englar kunna läsa hans handskrift." Och i dag, vid erhållandet af ditt brev af d. 2 April, känner jag mer än vanligt huru litet jag är en Engel; ty blott föga dette brev har jag förmått tillegna mig, efter förnyade genomläsningar. [...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost