Dato: 26. marts 1875
Fra: Jean Pio   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

Den 26. Marts 1875.

Hr. Boghandler Reitzel!

Thomsen og jeg have nu afleveret sidste Korrektur af sidste Halvark, og i Morgen kl.10 skal jeg gaa ned i Trykkeriet for at foretage Revisionen deraf inden Rentrykningen. Angaaende Omslaget beundre vi Deres Arrangement og foreslaa kun en ligeliniet ydre Rand istedenfor den brudte, saaledes som Thomsen nu gaar hen og forklarer for Faktoren og hvorom De vist derfor om et par Timer vil blive raadspurgt.

For Dækning af Deres Udgifter med Bogen og overfor vore ærede Landsmænd at tydeliggøre, at det hverken af Dem eller os er noget ved Spekulationsforetagende, raader jeg indtrængende til i Bladannoncerne og ved Omsendelsen af Friexemplarer til DHrr. Redaktører at nævne, at De Nettoindtægten tilfalder Andersens Børnehjem. jeg ved fra Vilh. Thomsen, at De nærer Betænkeligheder paa Grund af Deres Forhold til en anden Komité, men overfor denne er De jo fuldt berettiget til at skyde Skylden paa os Udgivere. Dernæst tillader jeg mig at foreslaa, at De, Vilh. Thomsen og jeg vandrer ned d. 2den April om Formiddagen til Andersen for at overlevere det for ham bestemte Exemplar, sat at en Bekjendtgjørelse om Bogens Udgivelse hos Dem allerede samme Dag om Aftenen indrykkes i Berlingske Hovedavis og Fædrelandet.

Med Højagtelse

Deres ærb. forb. Jean Pio.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost