"I følge den mig naadigst meddelte Tilladelse at dimittere til Universitetet Hans Christian Andersen, har jeg hermed den Ære at indsende den allernaadigst befalede Indberetning.-

Hans Christian Andersen, en Søn af Skomagermester Andersen, er født i Odense d: 2den April 1805. Sin første Underviisning nød han i Borgerskolen der i Byen, i Nov 1822 kom han i Slagelse Lærde Skole, hvorfra han fulgte med Dr Meisling til Helsingøer, hvor han forblev fra Mai 1826 til April 1827, da hans Underviisning betroedes mig. I den Tid jeg har læst med ham har der lige saa lidt været Noget at klage paa hans Opførsel eller Flid som der i det Hele taget er Noget at indvende mod hans moralske Charakteer. En høi Grad af Godmodighed gjør ham yndet af de fleste som nøiere lære ham at kjende, hvorimod det ikke er at nægte at han lider af en temmelig Deel Forfængelighed, som paa en forunderlig Maade stikker af imod hans ofte næsten barnagtige Frygtsomhed. Hans Hukommelse og Forstand ere, om end ikke udmærkede, saa dog ingenlunde slette, men dersom han ikke bedre lærer at raade med sin Phantasie, som har en betydelig Overvægt hos ham, turde den let i Fremtiden lede ham paa Afveie.-

I de befalede Discipliner har han læst følgende:

I Latin: De tre første Bøger af Livius' og de to første af bellum Gallicum. Af Cicero: De catilinariske Taler, Talen pro lege Manilia, pro Deptaro og pro Ligario; de tre Bøger de officiis. Af Virgil: De tre første Bøger af Æneiden. Af Horats: tre Bøger af Oderne, Brevene og ars poet:

I Græsk: Herodots Clio, første Bog af Anabasis, de 4 første Bøger af Iliaden, to Bøger af Memorabilia Socratis' og Epicteti manuale.-

I Hebraisk: 1ste Mosebog

I Religion: Krog Meyers Lærebog og Herslebs Bibelhistorie.

I Historie og Geograhie: Halls Lærebog og Rises Geographie.

I Mathematik: Bjørns Lærebog

I Fransk: Bruuns Grammatik.-

ærbødigst

Müller.-

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost