Dato: 27. november 1848
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Alt, hvad jeg veed om den omspurgte Sag, er, at man er utilfreds med det hele Arrangement. Men at Bevægelsen skulde føre til noget Skridt, hvorved Directionen kom til Kundskab om den ad officiel Vei, har jeg aldrig ventet, og maa da ikke have udtrykt mig rigtigt eller bestemt, ifald mine Ord kunde lede til en saadan Formoding.

Hvad jeg har hørt Klager over er: at Forspillet ikke behager, at man har ladet Andersen skrive det; at ikke alle de saakladte første Subjecter faae Leilighed til at vise sig; at derimod en Begynder, som Mantzius, kommer til at udføre en Hovedrolle; endelig er den betydeligste Celebration af Festen overladt til Balletten. Disse Klager, som, efter hvad jeg hører, skulle være at læse in extenso i et Blad, somkaldes Flyveposten, har jeg tilfældigviis fornummet ad den mundtlige Vei, og har da benyttet den mig givne Anledning til at oplyse Vedkommende om de nævnte Punkter, og navnlig at Arrangementet ikke er saa upassende, som man troede, og at enhver anden Plan for Festen vilde støde paa andre ligesaa store Vanskeligheder. Hermed troer jeg, at hele Sagen er til Ende, og maa nu kun beklage, dersomj eg ved mine Yttringer har opvakt Formodning om en større og alvorligere Bevægelse, end jeg selv har anseet den for at være.

Deres Excellesnses underdanige

J. L. Heiberg.

27. Novbr. 1848

Deres Excellense Hr. Geheime-Conferenceraad Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost