Dato: 1. december 1839
Fra: Nils Lilja   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Til H. C. Andersen, med hans porträt, på Oscarsdagen 1839.

En yngre broder Dig en hälsning sänder
från Skånes blomsterkust, från Saxos stad,
der äfven dikten sina solar tänder,
der vetenskaben lefver fri och glad,
och ljuset ler kring slätter och kring stränder
och klæder hjertats vår med blommor och med blad,
ty svenska hoppets purpurdag är inne:
tag ifrån den et enkelt sångarminne!

Igenom Dig den svenska sången lifvas,
och äfven Du til Sveas dalar hör,
ty södrens lif vi hørt af Dig beskrifvas,
vi alla hört din Improvisatör;
skönt i vårt inre Dina blommor trifvas,
och evig är hvar dikt, som Du kring lifvet strör.
Ditt namn skal sången ej i norden glömma,
och jemt Din bild inom vårt bröst vi gömma.

N. Lilja.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost