Dato: 5. maj 1829
Fra: Poul Martin Møller   Til: F.C. Sibbern
Sprog: dansk.

Christiania d. 5te Mai 1829.

Derimod har Hauchs Tragoedier forekommet mig at være et langt mærkeligere Phænomen. Jeg har kun læst 1ste Bind. Det er en Bog, jeg vil læse på ny, thi den bærer i Sandhed Præget af at være udsprunget af en sand, indre Trang til at digte. Det er halvandet Aar siden jeg læste disse Stykker; men hver gang jeg tænker paa dem, kommer Indtrykket, som de gjorde paa mig, ganske levende tilbage. Af disse Værker kan man ret see, hvor stor Betydning en dyb Sædelighedsfølelse har hos en dramatisk Digter; thi uagtet de ere saa aldeles dramatiske, skinner dog uvilkaarligt Forfatterens ædle Charakteer og uendelige Foragt for al Nederdrægtighed overalt igjennem. Hans Tiberius kan man kalde et historisk Digt i ordets høieste betydning; thi deri tvinges man virkelig til at gjennemgaae en redningsløs fordærvet Tidsalders egoistiske Raserie og Fortvivlelse. Jeg for min Deel sætter uden Betænkning Tiberius over Shackspeares Julius Cæsar, som man jo uvilkaarlig kommer til at sammenligne den med. Det er mig et forbausende Phænomen, at dette Drama har været saa lidet omtalt i danske Blade og har gjort saa liden Sensation i Danmark, Norge og Sverrig. Og det paa samme Tid, som Alle her og i Danmark henrives af Beundring ved Andersens Fodreise. Man har her i Byen rigtignok kun seet et Fragment deraf i nogle Nummere af Flyveposten: jeg har læst det paa nogle løse Blade, som ved Folks ivrige Contrectation vare bragte nær til deres Opløsning. Jeg har Intet kunnet finde deri uden stærke Reminiscentser af Morskabslæsning, foredragne med en flydende Tunge eller rettere en selvbehagelig Pjatten. Det Sammensurium af Folk og Fæ, som findes deri, er kuns en Nürnbergerrække mod Hoffmanns Trylleverden. – Nu har jeg da med Snaksomhed taget en to à tre Blade fra Munden og givet mit Hjerte Luft, hvilket jeg kun sjelden gjør, da jeg sjelden har Leilighed til at gjøre det mundtlig. - -

[...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost