Dato: 3. september 1822
Fra: Knud Lyhne Rahbek   Til: Peder Hjort
Sprog: dansk.

Bakkeh. d. 19de Febr. 1830.

Saavel for de mig senest tilhændekomne tvende Bind Koch, som især for deres venskabelige Brev af 14de takker jeg Dem hjertelig, [...]

Har jeg imidlertid saameget mod den didactiske Terrorismus, der med Sværdet forfægter sin Sag, har jeg naturligviis uendelig meget mere mod den Kaadhed, der ingen Sag hylder, ingen sag har, men blot vil more sit ligesindede Publikum, ligegodt paa hvad, eller hvis Bekostning: Denne hele Fremgangsmaade har indigneret mig til den Grad, at jeg, ligesom jeg skriftlig, mundtlig og til Protokollen havde protesteret mod Forestillingen af Nicolai Taarn*, hvori en næsviis Dreng driver Gjæk med vor ypperste Digters maaskee ypperste Drama, tilsidst pro loco erklærede, at jeg aldrig havde pebet i mine Dage, og ikke billigede Piben; men at, dersom jeg var saa lykkelig, ikke at være Theaterdirekteur længere, naar dette Stykke opførtes, peeb jeg første Gang i mit Liv: saaledes har frabedet mig et Exemplar af Fl. P., som Forlæggeren venskabelig havde tiltænkt mig, da jeg ikke vil læse den, uden at jeg skulde forpligtes dertil, hvilket jeg og ubrødelig holder, endskjøndt den sendes en Pleiedatter af mig, daglig i Huset. Jeg vilde - hvorom jeg formodentlig i mit Brev til vor ædle Hauch udførligere vil udtale mig, - at der ingen Strid var; det har stedse været min Bestræbelse: ut inter quos summa esset laudis æmulatio, nulla intercederet obtrectatio, at Sandheden med al mulig Meningsfrihed, og al tænkelig Energie, men uden Personlighed drøvtedes og omtvistedes, men slaaer de kaade Drenge sig løs, og raabe Skaldepande efter Propheten, nu da er det godt, at der slippes Bjørne løs, der kunne - vel ikke sønderrive dem - men jage dem i Ammestuen igjen.

*[Note ved P. Hjort:] Kjærlighed paa Nicolai Taarn, eller hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville af H. C. Andersen. Dette var Forfatterens, ikke ganske talentløse, Ungdoms-Lapseri Nr. II; med Nr. I mener jeg naturligvis det konfuse Katalog paa Indfald, som Forf. Året iforvejen udgav under Navn af En Fodrejse. - David kaldte den i Mdskr. f. L. (I, 543-46) for "et bizart Product, uden komisk Virkning, uden parodisk Kraft", hvis Slutning forfejler enhver tænkelig fornuftig Hensigt, som Forfatteren kan have havt."

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost