Dato: 4. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Omnes
Sprog: dansk.

Til mine landsmænd.

De mange kjære, kjendte og ikke kjendte Venner her i Danmark, som ved Breve, Digte, Telegrammer og Udtalelser i Pressen have viist mig det hjertelige, kjærlige Sindelag, med hvilket de Alle paa min halvfjersindstyveaarige Fødselsdag ahve tænkt paa mig, vilde jeg gjerne, hver især, sende min skriftlige tak; men jeg har ikke Kræfter dertil og maa derfor samle min Tak i denne dybtfølte Udtalelse. Hver især, Rig og Fattig, Gamle og Unge være velsignet for det Solskin, de have forundt

Deres taknemmelige

H. C. Andersen

4de April 1875

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Edvard Collins håndskrift:]

Til mine Landsmænd.

Min 70 aarige Fødselsdag den 2den dennes har givet mig saamange Beviser for mine Landsmænds kjærlige Følelser for mig, at denne Dag vil staae som et lysende Minde i mit Liv. Og naar jeg [overstr: hertil lægger de mange] saa betragter hvad der samtidigt [overstr: forberedes] sættes i Værk for at berede mig et hæderligt Eftermæle og naar jeg seer hen til, at disse Bestræbelser udgaae fra et saadant Antal af mine Landsmænd fra den høiest til den lavest Stillede, fra Kongens Huus indtil Fattigaarden i Odense, da overvældes jeg af Taknemmelighed mod Forsynet, som satte min Vugge i dette Land.

Men hvorledes skal jeg takke de ædle Venner af alle Klasser, som saaledes have hædret mig? Deres Tal er større end jeg nogensinde har kunnet ane; men de ville kunne forstaae at jeg alene af denne Grund, men ogsaa som syg og lidende, ikke kan henvende min Tak til hver Enkelt. -

Modtager derfor Alle min dybtfølte tak for Eders Kjærlighed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 406, billed 7083)