Dato: 6. oktober 1851
Fra: Frederik VII   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gjöre vitterligt: at Vi allernådigst have fundet for Godt at forunde Os elskelig Hr candidatus philosophiæ Hans Christian Andersen, Ridder af Dannebrogen, Titel af Professor og dertil hermed i Kongelig Naade udnævne ham. Og maa og skal han i Kraft heraf, fra denne Vor Bestallings Dato af, ved alle forekommende Leiligheder, efter sin Anciennitet nyde den Rang udi Sæde og Gang, som ham efter Rangforordningen af 14 October 1746, dens 5te Classe No 8 kan tilkomme og derfor af Alle agtes og ansees. Givet paa Vort Slot Christians-/borg den 6te October 1851

Under Vor Kongelige Haand og Segl

Frederik R

J M Madvig

Bestalling for candidatus philosophiæ Hans Christian Andersen

Ridder af Dannebrogen som Professor

Tekst fra: Solveig Brunholm