Dato: 2. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[fortsættelse af Brev og Brev]

Mit Testamente af 18de Februar 1860 og min Codicil af 2 April i873 skulle fremdeles staae ved Magt, men dog med følgende Forandringer:

I Testamentet.

8de Post a. og b. om Gave til en af Hartmanns Sønner og til det Andersen-Paludan-Mûllerske Legat bortfalder.

Dispositionen over Forlagsretten til Andersens Skrifter hos Reitzel tilkommer alene Etatsraad E. Collin, eventualiter hans Søn Jonas eller hvem af disse dertil maatte bestemme.

En Gulddaase med Fr. d. 7des Navnetræk gives Etatsraad Collin til Opbevaring. En Seddel i samme bestemmer den for Dandseren Scharff, men denne Bestemmelse bortfalder.

Litr. f. Gaven til Digteren Carl Andersen bortfalder.

h. De Etatsraad Collin tillagte 2 Albums tilfalde Kongens Bibliothek.

Alle Manuscripter og Breve af Interesse vedkommende Andersen udleveres C. St. A. Bille og Nicolai Bøgh til Afbenyttelse, men tilbageleveres derefter til Etatsraad Collin som dennes Eiendom.

Litra i. Bestemmelsen om Clara Heincke bortfalder.

l. k. om Fru Serre ligeledes, da hun er død.

litr. q og r. bortfalde ligeledes.

Til Executor testamenti ved Siden af Etatsraad E. Collin indsættes - i Stedet for Conferentsraad A. Drewsen - Grosserer Moritz Melchior.

I Codicillen: Bestemmelsen om Renten af 2500 r til Einar Drewsen og eventualiter: en trængende Stiftelse, bortfalder.

[Med Edvard Collins skrift:]

Naar alle de af mig nu vedtagne Bestemmelser ere udførte, og ligeledes de Bestemmelser, som jeg mulig senere vil paategne denne min sidste Disposition, og alle mit Bo paahvilende Omkostninger ere udredte, skal alt andet mig Tilhørende af Penge, Effecter eller Rettigheder tilfalde Etatsraad Edvard Collin som min Universal-Arving, eller i Tilfælde af at han døer før mig, hans Søn Jonas Collin.

[Med Moritz Melchiors skrift:]

Skrevet paa »Rolighed« hos Grosserer Moritz Melchior. d. 2den Julii 1875.

[Med H. C. Andersens skrift:]

H. C. Andersen.

[Derefter følger Notarialattestationen.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost